logo_bgЕвропейската комисия прие на 11 юни 2016 година два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие.

Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014—2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, използвани чрез финансови инструменти като заеми, собствен капитал и гаранции, в съответствие с целите на плана за инвестиции.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу по този повод заяви: „Финансовите инструменти са ефикасно средство за инвестиране в нови идеи и предприятия, както и в таланта на гражданите на ЕС, като същевременно се използват по-малко публични средства. Техният потенциал за мобилизиране на частен капитал е огромен и следва да бъде пълноценно оползотворен, когато се инвестират средства от ЕСИ фондовете.“

Готовите за употреба финансови инструменти са съобразени с нормативната уредба на ЕСИ фондовете и правилата за държавната помощ, и са предназначени по-скоро да увеличат усвояването на револвираща финансова подкрепа от държавите членки, отколкото на традиционната безвъзмездна финансова помощ, както и да обединят средства от публични и частни източници.

Три инструмента от този вид вече съществуват: заем с поделяне на риска, основан на споделяне на риска между публични и частни ресурси, и инструмент с ограничена гаранция, при който публичните средства служат за гаранция срещу неизпълнение на задължението за плащане в рамките на кредитния портфейл на банката. И двата инструмента целят да предоставят по-добър достъп до финансиране за МСП. Третият инструмент е заем за обновяване в подкрепа на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство.

Комисията обявява въвеждането на два нови инструмента:

1. Механизъм за съвместни инвестиции за осигуряване на финансиране за стартиращи предприятия и МСП. Тази подкрепа ще им позволи да разработят своите бизнес модели и да привлекат допълнително финансиране чрез колективна инвестиционна схема, управлявана от един основен финансов посредник. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 15 млн. евро на МСП. В периода 2007—2013 г. SAS JEREMIE във френския регион Лангедок Русильон беше пример за такъв механизъм за съвместни инвестиции, като използва ресурсите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за привличане на частен капитал и инвестиции във високотехнологични МСП.

2. Фондовете за градско развитие ще подкрепят проекти за устойчиво градско развитие, по-специално в областта на обществения транспорт, енергийната ефективност или дейностите по обновяване на градските райони. Проектите трябва да са финансово жизнеспособни и част от стратегия за интегрирано устойчиво градско развитие. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 20 млн. евро на проект. Подкрепата ще бъде под формата на заемен фонд, управляван от финансов посредник със средства от ЕСИ фондовете, както и с най-малко 30 % принос от частен капитал. Такъв фонд за градско развитие беше създаден в Поморско воеводство, Полша, в периода 2007—2013 г.

Повече информация

Финансови инструменти и политика на сближаване

Акт за изпълнение за установяването на първите три „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции от ЕСИ фондовете

Акт за изпълнение за установяването на двата нови „готови за употреба“ финансови инструмента

Приложение

Източник: Европейска комисия