Енергиен съюз и действия в областта на климата: Управление на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика

>

климатични промени

Европейската комисия представя пакет от мерки за ускоряване на прехода към нисковъглеродни емисии във всички сектори на икономиката в Европа.

Комисията работи в посока запазване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на промяната в световния социално-икономически модел, породена от новия тласък за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, даден с Парижкото споразумение относно изменението на климата. С тези предложения се установяват ясни и справедливи ръководни принципи, които дават възможност на държавите членки да се подготвят за бъдещето и да запазят конкурентоспособността на Европа. Те са неразделна част от енергийния съюз и израз на ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.

В рамките на ЕС вече се предприемат усилия за привеждане на частните инвестиции в съответствие с целите в областта на климата и ефективното използване на ресурсите. Финансовите инструменти на ЕС в значителна степен допринасят за финансирането на борбата с изменението на климата. Над 50 % от одобрените до момента инвестиции са свързани с климата. Като част от Плана за инвестиции за Европа, Европейският фонд за стратегически инвестиции е в процес на предоставяне — посредством мобилизирането на поне 315 млрд. евро — на допълнителни инвестиции в реалната икономика до средата на 2018 г. Освен това Комисията работи активно, за да се гарантира, че бюджетът на ЕС е съобразен с целите, свързани с изменението на климата. Най-малко 20 % от текущия бюджет на ЕС е изрично свързан с климата.

Текстът на Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии — информационен документ и придружаващ анализ, може да бъде намерен тук.