планинаОпазването на природата е тема от голямо значение за европейците – според последното проучване на Евробарометър две трети от гражданите на ЕС и 63% от българите биха искали да видят още по-голям ангажимент на ЕС в екологичната сфера. Прочетете какво прави ЕС към момента и как възнамерява да съхрани биоразнообразието и да противодейства на промените в климата.

В изследването на Евробарометър 67% от запитаните европейски граждани изразяват подкрепа за по-голяма намеса на ЕС за защита на околната среда, а 21% заявяват, че не е необходима промяна в европейската политика по въпроса. Повече от половината (52%) от анкетираните смятат, че действията на ЕС в тази област са недостатъчни.

Европейският съюз има широки компетенции да приема решения в области като замърсяване на въздуха и водите, управление на водите и действия срещу климатичните изменения.

Председателят на комисията по околна среда в ЕП Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия) заяви по повод на резултатите от проучването: „Споделяме загрижеността на гражданите, отразена от Евробарометър, и затова се ангажираме силно да работим по нови политики за борба с промяната в климата и за защита на околната среда. След споразумението за климата от Париж пред нас стоят много амбициозни цели. ЕС имаше ключово влияние върху споразумението и сега разработва всички инструменти, за да го превърне в реални действия“.

Примери на прието и подготвяно европейско законодателство

Изградената от ЕС „Натура 2000“ е най-голямата координирана мрежа на защитени области в света, като тя покрива над 18% от територията на ЕС на суша и почти 6% от морските територии.

Европейското законодателство вече драстично ограничава използването на найлонови торбички.

В изпълнение на споразумението от Париж ЕС е на път да реформира Европейската схема за търговия с емисии. Европейският съюз възнамерява да намали емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. от нивата през 1990 г., а европейското законодателство насърчава развитието на възобновяеми източници на енергия.

В края на юни Парламентът и Съветът достигнаха да предварително споразумение за законодателството за качеството на въздуха, което ще наложи по-амбициозни тавани на емисиите от ключови замърсители като азотните оксиди, серния диоксид и праховите частици.

Парламентът също така прие нови правила за информацията за енергийната ефективност на домакинските уреди, които ще помогнат за информирания избор на потребителите при покупка в магазина.

Депутатите сформираха анкетна комисия за разследване на скандала с тестовете за емисиите на автомобилите. Те също така работят по плановете за насърчаване на „кръговата икономика“ – концепция за удължаване на живота на продуктите чрез рециклиране и повторно използване, както и върху подобряване на управлението на водите.

Допълнителна информация:

Работата на ЕП по политиката относно климата

Законодателството на ЕС за биогоривата

Парламентарна комисия по околна среда

Материал на Изследователската служба на ЕП: обществени очаквания и европейски политики относно опазването на околната среда (EN)