gerbpdgreymalyk

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на

Проект «Обществена трапезария на територията на община Пловдив» по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ BG05FMOP001-03.02, Община Пловдив обявява прием на документи на кандидат потребители за социалната услуга „Обществена трапезария”

Потребителите на социална услуга «Обществена трапезария» могат да бъдат от следните целеви групи:

 1. Основна целева група:

        1.1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

1.2.   Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“:

1.3.   Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

1.4.   Скитащи и бездомни деца и лица;

1.5.   Лица от уязвими групи граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

 1. Допълнителна целева група:

2.1.   Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
 • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция; отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
 • Лица и семейства инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално  лишение;
 • Лица и семейства, настанени в приют и център за временно настаняване;
 • Конкретни представители от целевата група, които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите  подават Заявление по образец  и пакет от следните документи:

 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Акт за раждане на дете /за справка/;
 • ЕР на ТЕЛК /копие и оригинал за справка/;
 • ЕР на ТЕЛК на съжителстващо дете /копие и оригинал за справка/;
 • Удостоверение за размер на пенсия от НОИ – актуално /от 01.07.2016г./ при наличност /копие и оригинал за справка/;
 • Удостоверение за размер на подпомагане за съжителстващо дете;
 • Документ от Бюро по труда за безработни членове на семейството /при налична регистрация/;
 • Пълномощно или декларация за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично.

Забележка: Процедурата за подаване на документи ще е отворена и след 17.09.2016 г.

Обществена трапезария ще работи в периода от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.

Раздаването на храната в Район «Централен», Община Пловдив ще се извършва на ул. „Любен Каравелов» №2 ( срещу хотел «Лайпциг») и ще се състои от супа, основно ядене и 1/4 хляб.

СРОК  И  МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За живеещите на територията на Район «Централен»

документи се подават всеки работен ден от 01.09.2016 г.  до 17.09.2016 г.

на адрес: ул. „Йоаким Груев”№ 13 – II-ри етаж, І –ва стая

при Димитринка Илиева – главен експерт ОСМД,

Телефони за информация и връзка: 032/ 633 484      GSM 0885 200 329

Обява Социална услуга „Обществена трапезария“ в Район „Централен“

Източник: Община Пловдив, район “Централен”