Final examsКосмическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които са от полза за милиони хора. Европейската космическа индустрия е силна и конкурентоспособна и създава работни места и бизнес възможности за предприемачите. Предложението от 26 октомври 2016 година за нова космическа политика е насочено към развиване на нови услуги и укрепване на челната позиция на Европа в тази област.

Космическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които използваме всекидневно. Космическите данни са необходими, когато използваме мобилния си телефон, шофираме с помощта на система за навигация, пътуваме със самолет или гледаме сателитна телевизия. Те са неизменна част и от защитата на важни инфраструктурни обекти, като електроцентрали и интелигентни мрежи, или дори на банковите трансакции. Космическите данни помагат за управление на границите и за спасяване на човешки животи в морето. Благодарение на тях можем по-добре да реагираме при земетресения, горски пожари и наводнения. Земеделските стопани могат да планират своите действия по-добре. Данните помагат за опазването на околната среда и за наблюдението на изменението на климата.

Космическата стратегия за Европа бе приета в отговор на растящата световна конкуренция, засилващото се участие на частния сектор и значимите технологични промени. Комисията предлага редица действия, които ще позволят на европейците да се възползват пълноценно от възможностите, свързани с космоса, да се създаде подходяща среда за развитие на космическите предприятия, да се утвърди водещата позиция на Европа в тази област и да се увеличи нейният дял в световния космически пазар.

Максимална полза за обществото и икономиката

Инфраструктурата на космическите програми на ЕС вече е добре развита. Сега трябва да се съсредоточим върху увеличаване на използването на космическите данни от публичния и частния сектор. Космическите програми на ЕС ще предоставят допълнителни услуги, които допринасят за общи европейски приоритети, като сигурността и отбраната, както и за борбата с изменението на климата. Комисията ще насърчи използването на системата „Галилео“ в мобилните устройства и критичната инфраструктура, както и подобряването на достъпа до интернет в отдалечените райони. Ще бъде улеснен достъпът на новаторски и новосъздадени компании до космически данни чрез специализирани платформи на индустрията с цел разработване на услуги и приложения.

Насърчаване на конкурентоспособен и новаторски европейски космически сектор

Европейският космически сектор трябва да запази водещите си позиции в условията на бързоразвиващи се подривни иновации, възникващи нови бизнес модели и нарастваща глобална конкуренция. Финансирането от ЕС ще бъде по-силно ориентирано към предприемачи в космическия сектор, които започват или разширяват дейността си в рамките на единния пазар. Освен това Комисията ще насърчава повече частни инвестиции за такива стартиращи предприятия, по-специално в контекста на Плана за инвестиции за Европа и новия фонд на фондовете за рисков капитал. Тя ще подкрепя също така развитието на европейски индустриални космически центрове и клъстери в европейските региони.

Поддържане на стратегическата независимост на Европа, засилване на световната ѝ роля в космическия сектор

Автономният достъп на Европа до космическото пространство и неговото използване са от стратегическо значение за изпълнението на политиките на ЕС, за промишлеността и предприятията, както и за нашата сигурност, отбрана и стратегическа автономност. ЕС е най-големият европейски институционален клиент и планира да изстреля над 30 спътника през следващите 10—15 години за своите програми „Галилео“ и „Коперник“. Това е възможност за гарантиране на икономическата жизнеспособност на бъдещи създадени в Европа ракети-носители като Ariane 6 и Vega C. Комисията ще действа като интелигентен клиент и ще групира нуждите си от услуги по изстрелването. Тя също така ще продължи да подпомага достъпа на европейските предприятия до световните пазари. Въз основа на съществуваща инициатива Комисията ще започне работа по всеобхватна Европейска система за информираност за ситуацията в космоса, предназначена за предпазване на критичната космическа инфраструктура от космически отпадъци, метеорологични явления и кибератаки. С помощта на предстоящия европейски план за действие в областта на отбраната Комисията ще даде начало също така на GOVSATCOM инициатива за гарантиране на надеждни, сигурни и икономически ефективни спътникови далекосъобщителни услуги за европейските и националните публични органи. Като се има предвид необходимостта от тясно сътрудничество с нашите глобални партньори, Комисията ще действа съвместно с върховния представител и държавите членки за насърчаване и запазване на използването на космическото пространство за бъдещите поколения.

На 26 октомври ЕС и Европейската космическа агенция ще подпишат съвместна декларация, за да изразят своята обща визия за европейската космическа политика. Това е първа по рода си декларация, показваща значението, което двете институции отдават на тясното и интегрирано сътрудничество в рамките на един наистина европейски подход към космоса.

За допълнителна информация:

Често задавани въпроси

Снимки

Източник: Европейска комисия