Media Coverage of the Outcome of the UK referendum on EU membership

Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за партньорство за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Партньори (например организации, които са кандидатствали успешно за партньорство в рамките на настоящата рамка през 2016 г.) са селектирани за целия период на многогодишната работна програма за грантове. В тази връзка те не трябва да кандидатстват отново за партньорство. Те могат направо да кандидатстват за грантово финансиране в рамките на предстоящата специфична обява за предложения в категорията медии (COMM/SUBV/2017/M), която се очаква да бъде публикувана през месец март 2017 г.

Всички останали медии – тези, които са кандидатствали за партньорство, но не са били одобрени през 2016 г., както и такива, които не са кандидатствали досега, могат да кандидатстват за партньорство в рамките на настоящата обява. Срокът за изпращане на необходимите документи е до 28 февруари 2017 г.

Само успешните кандидати за партньорство (селектираните през 2016 г. и тези, които ще бъдат одобрени в рамките на настоящата сесия) могат да кандидатстват за финансиране с конкретен проект, използвайки своя идентификационен номер.

Проектите, които могат да получат до 60% съфинансиране, трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканата за набиране на предложения за грантове в категорията медии, която се очаква да бъде публикувана през месец март 2017 г. с краен срок за кандидатстване през месец май 2017 г.

Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.

Максималният процент на съфинансиране на проекти е 60% от общите допустими разходи по проекта. Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от 9 месеца и половина в периода между 15 септември 2017 г. и 30 юни 2018 г.

Формите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС (Вж. всички подробности и актуални срокове в поканата за набиране на предложения).

Събития

Главна дирекция „Комуникация“ на ЕП ще обяви и покана за набиране на предложения за грантово финансиране за събития. Обявата се очаква да бъде публикувана през месец март 2017 г., а крайният срок за кандидатстване ще е месец април 2017 г. Всички подробности и актуални срокове отново могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения.

Трябва да се отбележи, че не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 60% от общия бюджет на проекта.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants.

Поканата и формулярите за кандидатстване

Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България