Биологични продукти от Норвегия и Исландия, включително норвежка биологична сьомга, отново могат да бъдат внасяни в Европейския съюз и продавани като съответстващи на правилата на Съюза за биологични продукти, след като съответните разпоредби бяха включени в споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Дългоочакваното решение, взето от   , слага край на 8-годишен период, по време на който производителите на биологични продукти от Норвегия и Исландия (засегнатите страни от ЕИП) спазваха остарели правила, които вече не се прилагат в ЕС. В резултат от приемането на това решение вносът на биологична сьомга, произведена и сертифицирана в съответствие с разпоредбите на ЕС, с произход от страните от ЕИП, ще може да се възобнови от 18 март 2017 г.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган приветства  решението: Доволен съм, че нашите партньори от ЕИП разбраха важността на общите стандарти и ползите, които те носят за производителите и потребителите от двете страни. Правилата гарантират еднакви условия на конкуренция между производителите от ЕС и ЕИП, което е от взаимна полза. Комисията никога няма да приеме каквото и да е понижаване на нашите високи стандарти за продуктите, които се произвеждат, внасят и продават като биологични. Нашата роля е да гарантираме доверието на потребителите и надеждността на логото на ЕС за биологични продукти.

ЕС прие за пръв път правила за биологичната продукция и нейното етикетиране през 1991 г., но ги актуализира през 2007 г., като в много случаи правилата станаха по-строги. През 2009 г. бяха въведени допълнителни правила за производството, по-специално на биологични продукти от аквакултура. Всички тези правила станаха задължителни за производителите в ЕС през януари 2015 г., като забавянето на включването на новите разпоредби в споразумението за ЕИП доведе до несправедливо третиране на производители и оператори.

По-специално що се отнася до правилата на ЕС за аквакултурата, приложими към производството и сертифицирането на биологична сьомга, забавянето доведе до невъзможност продуктите от аквакултура от тези страни да бъдат внасяни и продавани като биологични в ЕС, което засегна производителите в страните от ЕИП и вносителите и преработвателите в ЕС.

Органите на ЕИП забавиха включването на новите разпоредби поради неуредени искания за дерогации по някои технически пунктове, по-специално относно използването на рибно брашно за хранене на преживни животни и степен на гъвкавост относно етикетирането. Тези искания вече са оттеглени.

Контекст

Биологичното производство е единствената част от законодателството за Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, която попада в приложното поле на споразумението за ЕИП. Това споразумение, което влезе в сила през януари 1994 г., обединява страните от ЕС и трите държави от ЕИП — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия — в единен пазар. То предвижда включването без забавяне на всички правни актове на ЕС, попадащи в неговото приложно поле. Забавянето на включването на разпоредбите доведе до прилагане от страните от ЕИП на правилата за биологичното производство, приети от ЕС през 1991 г. Включването на правилата на ЕС води до тяхното официално двустранно признаване и съблюдаване и открива пътя за вноса и продажбата на биологични продукти от страните от ЕИП в ЕС. Законодателството за храните не важи за Лихтенщайн, поради което признаването на разпоредбите и съответните резултати от него се отнасят само за Исландия и Норвегия.

Източник: Европейска комисия