consumer-rights-lawЕвропейската комисия представя анализ на правилата на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговията. Този доклад ще послужи като основа за по-нататъшно подобряване на правната уредба в полза на потребителите и предприятията.

Резултатите показват, че въпреки че европейските потребители вече се ползват от силни права в това си качество, съществува възможност за подобрение, що се отнася например до прилагането на тези права или адаптирането им към ерата на цифровите технологии. Актуализирането на правилата следва също така да осигури повече правна яснота за предприятията, извършващи трансгранична дейност.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и потребителите, заяви: „Европейските потребители са сред най-добре защитените в света. Като такива те се ползват от силни потребителски права, независимо от това дали пазаруват в собствената си държава или в трансграничен контекст. Трябва да гарантираме правилното прилагане на правата и привеждането им в съответствие с бързо развиващите се нужди в ерата на цифровите технологии. С предстоящите предложения ще гарантираме превръщането на тези права в реалност както в онлайн, така и в офлайн среда.“

Правилата в областта на защитата на потребителите допринесоха за повишаване на доверието на потребителите. През 2016 г. близо шест от всеки десет потребители (58 %) бяха на мнение, че са добре защитени, когато купуват нещо онлайн от друга държава членка. За сравнение през 2003 г. едва един от всеки десет души (10 %) споделяше това мнение. Седем от всеки десет души съобщиха, че са се възползвали от правото на безплатна минимална двугодишна гаранция за стоките.

Установени проблеми

В анализа си Комисията установява следните проблеми, които трябва да бъдат разрешени:

1. Ограничени възможности за правна защита: Малко държави предлагат на потребителите ефективни гражданскоправни средства за защита в случаите, когато те са били жертва на нелоялни търговски практики. В някои държави предприятията и организациите на потребителите не могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения и по този начин да сигнализират за неправомерно поведение. Държавите членки продължават да имат различни подходи по отношение на колективната защита.

2. Различия в прилагането на правилата от страна на държавите членки: Между държавите членки съществуват значителни различия по отношение на размера на санкциите, налагани на предприятията за нарушения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите, и това води до различно ниво на защита на потребителите и до липса на еднакви условия за конкуренция между предприятията.

3. Правата не са напълно адаптирани към света на цифровите технологии: Когато се регистрират да ползват безплатни онлайн услуги (като например облачни услуги и социални медии), потребителите не се ползват от същите права за получаване на преддоговорна информация или за отказ от договора, от които биха се ползвали, когато заплащат за такива услуги. Потребителите също така изпитват липса на прозрачност от страна на онлайн посредниците, което затруднява предявяването на техните права.

4. Слаба осведоменост относно правата на потребителите: Само четири от всеки десет души (41 %) знаеха, че имат право на безплатна поправка или замяна, ако стоките са дефектни, и само една трета от хората (33 %) знаеха, че те не трябва да заплащат или връщат продукти, които не са поискали.

Какви действия ще предприеме Комисията в бъдеще?

Комисията сега ще обмисли какви последващи действия да предприеме в следните области от правото на ЕС за защита на потребителите:

  – предоставяне на жертвите на нелоялни търговски практики на правото на договорни и/или извъндоговорни средства за защита (като например правото да прекратят договора или да им бъде възстановена заплатената цена);

    – разширяване на закрилата, предоставена съгласно Директивата относно правата на потребителите (напр. преддоговорна информация и право на отказ), посредством включване в нейния обхват на онлайн услугите, за които потребителите заплащат с личните си данни;

  – осигуряване на гаранции за информирането на потребителите, които използват онлайн платформи (пазари), относно това дали купуват от професионален търговец или от друг потребител и дали се ползват от правилата за защита на потребителите;

   – повишаване и по-добро хармонизиране на размера на санкциите за нарушения на правото в областта на защитата на потребителите;

   – подобряване на процедурата за искове за преустановяване на нарушения, за да бъдат защитени потребителите;

   – анализ на резултатите от текущата оценка на колективната защита в целия ЕС.

Следващи стъпки

За да проучи възможностите за евентуални промени в законодателството, през 2017 г. Комисията:

   – ще публикува „оценка на въздействието от етапа на създаване“, в която се очертават вариантите за бъдеща законодателна дейност и нейното приложно поле;

       – ще проведе онлайн обществена консултация;

    – ще изготви оценка на въздействието и въз основа на констатациите от нея ще представи законодателно предложение.

Текущи действия на Комисията

Комисията вече работи по актуализиране на някои от правилата за защита на потребителите:

Комисията актуализира своите насоки относно Директивата за нелоялни търговски практики, която е правното основание за многобройни координирани действия на равнище ЕС за прилагане на правата на потребителите.

Комисията предложи модерни правила за цифровите договори (IP/15/6264), които правила, след като бъдат приети, ще дадат ясна правна рамка за по-добра защита на потребителите при покупка на цифрово съдържание. Освен това Комисията ще уеднакви общите правила относно правните средствата за защита.

Що се отнася подобряването на прилагането на правилата, Комисията направи предложение за укрепване на сътрудничеството между националните органи за защита на потребителите и Комисията (IP/16/1887).

Контекст

В изпълнение на своята програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), Комисията редовно прави преглед на законодателството на ЕС, за да открие случаите на прекомерна регулаторна тежест, припокривания, пропуски, несъответствия и/или остарели мерки, които е възможно да са се появили с времето.

В този контекст Комисията извърши оценка на шест хоризонтални директиви в областта на търговията и защитата на потребителите: Директива за нелоялни търговски практики, Директивата за продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции , Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори, Директивата относно обозначаването на цените , Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама и Директива относно исковете за преустановяване на нарушения. Анализът включваше проучване сред повече от 23 000 потребители от целия ЕС, експерименти по методиката „таен клиент“, интервюта с правни субекти, ангажирани в областта на защитата на потребителите на национално равнище (организации, стопански асоциации, органи и министерства), и поведенчески експерименти.

Успоредно с това и във връзка с проверката за пригодност Комисията извърши оценка на Директивата относно правата на потребителите, както се изисква съгласно член 30 от нея.

За повече информация

Информационен фиш: Право на ЕС в областта на защитата на потребителите

Резюме на проверката за пригодност

Резюме на оценката на Директивата относно правата на потребителите

Пълният текст на публикуваните доклади и свързаните с тях външни проучвания е достъпен тук

Права на потребителите и право на ЕС в тази област

Източник: Европейска комисия