professions

В сравнение с останалата част на света страните в Европа имат високо ниво на социална защита и предлагат добър стандарт на живот. Икономическата криза от последните години обаче породи много проблеми, свързани с безработицата, липсата на перспективи пред част от младите хора и изолацията на хората в лишения. Застаряването на населението и възникването на нови икономически модели, разчитащи на гъвкави условия на труд, са също част от днешната социална реалност.

Европейската комисия публикува наскоро документ, разглеждащ перспективите пред социалната политика в ЕС. Прочетете в тази връзка какво е направено до момента и по какви инициативи работи Парламентът.

Компетенциите на ЕС в социалната сфера

Европейският съюз има ограничени правомощия в социалната област, тъй като политиките на заетост и социално подпомагане се управляват главно от националните правителства. Например, отделните държави решават сами относно въпроси като минимална работна заплата, ролята на колективното договаряне между работодатели и синдикати, организация на пенсионната система, възраст за пенсиониране и обезщетения за безработица.

Независимо от това социалното измерение на ЕС постепенно се развива в процеса на интеграция и към момента съществуват ред социални инструменти на европейско ниво. Тук се включват законодателни актове, фондове и механизми за координация и наблюдение на националните политики. Европейският съюз насърчава също така обмена на опит между страните по отношение на политиките им на социално включване, пенсионно осигуряване и борбата срещу бедността.

Още в Договора от Рим от 1957 г. са залегнали основни принципи като еднакво заплащане за мъжете и жените и правото на свободно движение на работещите. За да стане възможна тази мобилност, са приети правила за взаимно признаване на дипломи, за осигуряване на медицинско лечение в чужбина и за натрупване на пенсионните права.

Налице е и правна рамка за условията на труд и трудовата безопасност, както и законодателство срещу дискриминацията на работното място.

От ранните етапи на европейска интеграция Парламентът често призовава за по-активна политика на ЕС в тази област и подкрепя инициативите на Комисията.

Помощ за безработните и младите хора

През годините ЕС е създал редица инструменти за преодоляване на социални проблеми като безработицата.

Европейският социален фонд отбелязва през 2017 г. своята 60-та годишнина. Фондът е помогнал на милиони европейци да овладеят нови умения и да си намерят работа.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа на служители, загубили работата си в ЕС заради промени в глобалната търговия – например, когато големи компании пренасят бизнеса си извън Европа.

Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) свързва служби за трудова мобилност в целия ЕС, което разширява наличните възможности и информация пред търсещите работа и работодателите. Парламентът наскоро одобри промени в начина на функциониране на мрежата за подобряване на услугите й.

Гаранцията за младежта е една от няколко инициативи, стартирани по предложение на Парламента. Държавите в ЕС поеха ангажимента да осигурят на всички хора на възраст под 25 години възможности за работа, стаж или продължаване на обучението в рамките на 4 месеца от загубата на работно място или приключване на обучението.

Депутатите също така призоваха в резолюция за разработване на по-добри политики за овладяване на нови умения от младите хора, което би ги улеснило в намирането на работа. Европейският корпус за солидарност, който бе създаден наскоро, предлага на младите хора възможности да работят по доброволчески проекти в полза на местни общности в Европа.

Борба с недекларирания труд

Работата „на черно“ има сериозни последици – тя лишава хазната от данъчни приходи, самите работници са ощетени с невнасянето на социални осигуровки, а трудовият пазар като цяло се изкривява. Депутатите одобриха през 2016 г. законодателство за създаване на европейска платформа за сътрудничество в усилията срещу недекларирания труд.

Европейски стълб на социалните права

През април 2017 г. Европейската комисия представи предложение за „Европейски стълб на социалните права“, основан на ключови принципи и права за справедливи и добре функциониращи трудови пазари и осигурителни системи.

Депутатите изложиха своите препоръки по темата в резолюция. Те призоваха Комисията да предложи общи европейски стандарти за достойни условия на труд във всички форми на заетост, включително работа по конкретна заявка и с посредничеството на онлайн платформа.

Парламентът поиска също така мерки за гарантиране на добър баланс между професионален и личен живот, както и решения срещу детската бедност – теми, които депутатите са повдигали нееднократно.

Какво предстои

Европейският парламент е загрижен от голямата разлика в пенсиите на мъжете и жените и би искал да насърчи намирането на полезен баланс между работа и семейство. Депутатите работят по предложения за укрепване на правата на родителите и настойниците.

Координацията на социално-осигурителните системи в ЕС дава възможност на хората да отидат да работят в друга страна, без да губят социалната си закрила. Парламентът разглежда актуализация на правилата в тази насока, за да ги укрепи и да улесни прилагането им.

Депутатите работят и по законодателство за подобряване на достъпността на определени продукти и услуги за хора с увреждания, което би им позволило да участват по-активно в обществения живот.

Дебат за бъдещето на европейската интеграция

До края на юни Комисията ще публикува пет документа, които трябва да послужат за начало на дебат относно бъдещето на европейската интеграция. Всеки един документ е посветен на конкретна тема: социалното измерение на Европа, глобализацията, икономическият и паричният съюз, отбраната и финансите. Те съдържат идеи и варианти за това как би могла да изглежда Европа към 2025 г., но не включват непременно конкретни предложения. Дебатът приключва в средата на септември, когато председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер ще направи своето годишно обръщение относно състоянието на ЕС.

Документът за социалното измерение на Европа бе публикуван на 26 април 2017 г.

Материали на Изследователската служба на ЕП (EN):