Резултат с изображение за европейски парламент лого

ЕК, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти.

  • Евродепутатите искат материалните стоки и софтуерните продукти да се ремонтират по-лесно и да полежат на модернизиране;
  • те призовават основните компоненти на продуктите да не са фиксирано монтирани и да има повече достъпни резервни части;
  • 77% от потребителите в ЕС предпочитат да поправят повредените стоки, вместо да купуват нови.

Парламентът иска да насърчи по-дългия жизнен цикъл на продуктите чрез справяне с т.нар. „програмирано остаряване“ за материални стоки и софтуер.

Препоръките включват:

  • здрави, по-лесни за ремонт и по-качествени продукти: установяване на критерии за минимална устойчивост за всяка категория продукти още от момента на проектирането им;
  • в случай, че ремонтът на продукт е по-дълъг от един месец, следва да се удължи гаранцията му с времето, необходимо за извършване на поправката;
  • държавите членки трябва да създадат подходящи стимули за насърчаване за производство на устойчиви и подлежащи на поправка продукти, да стимулират ремонтните дейности и продажбите на стоки втора употреба; това ще осигури повече работни места и ще намали отпадъците;
  • потребителите трябва да имат възможност да ползват услугите на независимо лице, извършващо ремонтни дейности: възпиране на технически, свързани с безопасността или софтуерни решения, които не позволяват ремонтните дейности да се извършват от лица, различни от одобрените предприятия или органи;
  • основни компоненти като акумулатори и светодиоди не трябва да са с фиксирано монтиране, освен ако е това е обосновано по съображения за сигурност;
  • резервни части, които са необходими за правилното и безопасно функциониране на стоките, трябва да се предоставят на цена, която е съизмерима с естеството и продължителността на живот на продукта;
  • да се въведе определение на равнище ЕС за „програмирано остаряване“ на материални стоки и софтуерни продукти, да се създаде система, която би могла да проверява и открива програмираното остаряване, както и подходящи възпиращи мерки по отношение на производителите;

Европейски етикет да гарантира по-добра информация за потребителите

Парламентът призовава ЕК да разгледа възможността за въвеждане на европейски етикет на доброволна основа, който да обхваща, по-специално: дълготрайност, екопроектиране, възможности за подобряване в съответствие с техническия прогрес и възможности за поправка.

Евродепутатите също предлагат да се създаде брояч за употребата върху най-важните стоки за масово потребление, и по-специално големите електродомакински уреди.

Резолюцията беше приета с 662 гласа „за“ срещу 32 „против“, 2 „въздържал се“.

Процедура:  незаконодателна резолюция

„Трябва да възстановим възможността за поправка на всички продукти, които излизат на пазара. Трябва да направим, така че батериите вече да не са залепени за продукта, а са закачени по начин, който да не налага изхвърлянето на телефона, когато батерията е развалена. Трябва да направим, така че потребителите да знаят колко трае един продукт и как може да бъде поправен той.“ – Паскал Дюран (Зелените/ЕСА, Франция), докладчикът по темата.

Според проучване на Евробарометър, 77% от потребителите в ЕС са заявили, че биха предпочели да се опитат да поправят повредените стоки, вместо да закупуват нови. Въпреки това на потребителите им се е наложило да заменят продуктите.

Източник: europarl.europa.eu