Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация

>

logo_bg-ec-1

Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация

Глобализацията донесе огромни ползи за по-слабо развитите икономики в света и много възможности за европейците, но докато ползите са за всички, то разходите често се понасят неравномерно, както бе подчертано в документа за размисъл на Комисията относно извличането на ползите от глобализацията.

За да се изправи пред предизвикателството, което представлява модернизирането на икономиката, Европа трябва да осигури възможности за регионите си и да им помогне да създават стойност. Това означава да бъдат отворени за иновациите, цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и развиването на личностните умения.

Днес ,18 юли 2017 година,  Комисията предлага нов набор от действия, с които има за цел да подпомогне допълнително европейските региони да инвестират в нишите, в които те са конкурентоспособни (т. нар. „интелигентна специализация“) и да поощряват необходимите иновации, устойчивост и растеж.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, в чийто ресор са заетостта, икономическият растеж, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „За да се възползваме от глобализацията, трябва да създадем благоприятна среда, в която да може да се материализира напредъкът в търговията и технологиите. Стратегиите за инвестиции и иновациикоито се разработват и прилагат на местно равнище, са ключови в посрещането на това предизвикателство и укрепването на нашите региони.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Навлезли сме в „глокалната“ епоха, по думите на председателя Юнкер, в която въздействието на глобалните предизвикателства се усеща първо на местно равнище. Нашите икономики са в процес на дълбоки промени и този процес е необратим. Но ние можем да помогнем на нашите региони да се сдобият с правилните инструменти за стабилен и траен растеж — интелигентната специализация се състои именно в това.“

Подходът за интелигентна специализация, въведен през 2014 г. във всички програми в областта на регионалната политика, успя да се докаже. Комисията възнамерява да доразвие този положителен опит с два пилотни проекта:

  • Индивидуална подкрепа, съобразена със специфичните предизвикателства в райони, изправени пред индустриален преход: по тяхно искане, някои региони могат да работят в партньорство с екипи от експерти на Комисията с цел укрепване на техния капацитет за иновации, премахване на пречките пред инвестициите, предоставяне на гражданите на необходимите умения и подготовка за индустриалните и обществените промени, въз основа на техните стратегии за интелигентна специализация.
  • Междурегионални партньорства за иновации, подпомагани със средства на ЕС: този пилотен проект е вдъхновен от успеха на инициативата „Авангард за нов растеж“ и има за цел да набележи и разработи подходящи за банково финансиране междурегионални проекти, които могат да изградят европейски вериги за създаване на стойност в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност или усъвършенстваните технологии за производство.

Успоредно с това Комисията ще положи допълнителни усилия за подпомагане на държавите членки в премахването на останалите пречки за растежа и създаването на благоприятна среда за предприятията. Особено внимание ще бъде обърнато на качеството и открития достъп до публичните научни изследвания, сътрудничеството между предприятията и университетите и съгласуването на местните бази от умения с изискванията на пазара, с помощта на структурите за подкрепа на Комисията.

Комисията също така ще проучи възможностите за постигане на допълнителни синергични ефекти и комбинации между настоящите разнообразни програми и инструменти на ЕС, свързани с иновациите, растежа и конкурентоспособността.

Следващи стъпки

Поканите за заявяване на интерес за пилотното действие, свързано с регионите в индустриален преход, ще бъдат публикувани през есента на тази година. Междурегионалните партньорства ще бъдат сформирани през 2017 г. и ще се реализират през цялата 2018 г.

Натрупаният досега опит с настоящите програми на политиката за сближаване, заедно с действията и политическите решения, представени в настоящото съобщение, ще бъдат от полза за изготвянето на следващата бюджетна рамка, в контекста на продължаващия размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС.

Комисията ще разгледа възможността за подсилване на връзките между настоящите инструменти на ЕС, които имат за обща цел да осигурят адекватна реакция на новите предизвикателства, които поставя индустриализацията. Интелигентната специализация би могла да бъде подсилена, за да се превърне във всеобхватен инструмент в услуга на всички региони, които искат да се възползват от промените, свързани с глобализацията.

Контекст

Интелигентната специализация, въведена като предпоставка за гарантиране на ефективно изразходване на средствата по политиката на сближаване в областта на научните изследвания и иновациите, наложи всички региони да изготвят инвестиционни стратегии въз основа на собствените си конкурентни предимства — от специфичните регионални хранителни продукти и туризма до нанотехнологиите и авиокосмическата промишленост.

В рамките на тези стратегии местните предприятия получават финансова подкрепа за разработването на иновативни продукти и разширяването на тяхната дейност отвъд местните пазари. Тези стратегии доведоха също така до по-добри връзки между науката и бизнеса, както и по-добра координация на всички равнища на местно управление.