Започва новият етап в приемането на заявления за стажове в Европейския парламент

>

Стажове за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование (наречени стажове „Робер Шуман“)EP-tren-2017Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които те са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

 – общ профил, за който могат да кандидатстват всички лица, които отговарят на изискванията;

 

 – жпрофил „Журналистика“: кандидатите трябва да имат трудов стаж, който може да бъде доказан чрез публикации или вписване в съюз на журналистите в някоя от държавите – членки на Европейския съюз, или чрез завършено обучение по „Журналистика“, признато в държавите – членки на Съюза или в държавите – кандидатки за членство в Съюза;

 

 – профил „Награда Сахаров“: тази програма има за цел да задълбочи познанията за дейността на Европейския парламент по отношение на зачитането на правата на човека, както и на международните стандарти в тази област. Той е отворен за кандидати, които проявяват открит интерес към въпросите, свързани с правата на човека.

Всеки кандидат за стажовете за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование, трябва:

  – да е гражданин на държава – членка на Европейския съюз или на държава – кандидатка за членство в Европейския съюз, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;

 

   – да е навършил 18 годишна възраст към датата а началото на стажа;

 

   – да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;

 

   – да не се е възползвал от стаж или работа срещу възнаграждение в продължение на повече от четири последователни седмици, което да е за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Срокът на продължителност на тези стажове е пет месеца и не подлежи на удължаване.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

  – Период на записване: от 15 август до 15 октомври в полунощ. Периоди на стажовете: от 1 март до 31 юли

 

   – Период на записване: от 15 март до 15 май в полунощ. Периоди на стажовете: от 1 октомври до 28/29 февруари

25 000 души кандидатстват ежегодно за стаж в Европейския парламент, като над 600 сред тях са одобрени.

За да кандидатствате за стаж трябва да отговаряте на условията и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.

Преди да кандидатствате

  • Препоръчваме ви да се запознаете подробно с Вътрешниия правилник относно стажовете и учебните посещения на Генералния секретариат на Европейския парламент и с рубриката „Често задавани въпроси“, преди да подадете своята кандидатура.
  • Разполагате най-много с 30 минути, за да попълните всяка една страница от формуляра. Молим ви да имате предвид, че ако кандидатурата ви остане неактивна в продължение на повече от 30 минути, попълнените в нея данни няма да бъдат запазени.
  • Съветваме ви да не изчаквате последния ден от срока, за да подадете своята кандидатура, с оглед избягване на претоварването на системата предвид големия брой кандидатури.
  • Кандидатите, които имат някакво увреждане, трябва да обърнат особено внимание на разпоредбите, отнасящи се за тях, във формуляра за кандидатстване.
  • Вписването на кандидатурата не може да бъде променяно онлайн. То се приключва и предава на съответната служба на един единствен етап. След като сте попълнили кандидатурата си и преди да я изпратите проверете дали цялата посочена информация е точна и пълна.
  • Непълните кандидатури ще бъдат автоматично отхвърлени.
  • След като сте потвърдили подадената от вас информация и сте изпратили вашия формуляр онлайн ще получите автоматично потвърждение за получаването на вашата кандидатура по електронна поща. Това съобщение съдържа номер, под който е регистрирано потвърждението, който трябва да използвате при всяка бъдеща кореспонденция, свързана с вашия стаж, както и информацията, подадена във вашата кандидатура, във формат pdf, която трябва да представите на хартиен носител ако ви бъде предложен стаж.
Полезна информация: