Съюз на сигурност: Комисията ускорява мерките за предотвратяване на радикализацията и киберзаплахите

Европейската комисия представи на 29 юни 2017 година осмия доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност, в който призовава да се ускори текущата работа за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС. Както е посочено в заключенията на Европейския съвет от 22—23 юни, неотдавнашните нападения за пореден път изтъкнаха необходимостта да се увеличат съвместните усилия на равнище ЕС с цел по-ефективна…