European Commission logo

Европейската комисия представи на 29 юни 2017 година осмия доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност, в който призовава да се ускори текущата работа за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС.

Както е посочено в заключенията на Европейския съвет от 22—23 юни, неотдавнашните нападения за пореден път изтъкнаха необходимостта да се увеличат съвместните усилия на равнище ЕС с цел по-ефективна борба с тероризма, омразата и насилническия екстремизъм. В този контекст днес Комисията посочи мерките, предприети на равнище ЕС, за предотвратяване на радикализацията, борба с тероризма и престъпността и тяхното финансиране, както и за справяне с киберзаплахите. Тя докладва също така какво предстои да бъде направено, за да се постигне оперативна съвместимост на информационните системи.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Европа трябва да се изправи съвкупно пред предизвикателствата за сигурността и терористичните заплахи, като се подновят действията на равнище ЕС и се ускори текущата работа за защита на нашите граждани. С подкрепата на националните лидери днес Комисията направи преглед на свършеното до момента, по-специално в борбата с радикализацията и с финансирането на тероризма. Предлагаме също допълнителни мерки за поддържане на сигурността в Европа, като например гарантирането на по-добра съвместимост на базите данни на ЕС в тази област и подобряването на ответната реакция при кибератаки.“

Онлайн и офлайн борба с радикализацията

Една година след представянето на набор от конкретни мерки за подкрепа на държавите членки в борбата с радикализацията, по-голямата част от които вече се изпълняват, днес Комисията очертава редица допълнителни инициативи, по-специално във връзка с използването на цифровите комуникации и със завръщащите се чуждестранни бойци терористи.

  • Радикализация онлайн — от 2015 г. насам Комисията работи успешно с ключови интернет дружества за установяването и премахването на терористично съдържание онлайн, включително чрез интернет форума на ЕС. Предвид неотдавнашните атаки обаче платформите трябва да увеличат своите усилия, както се призовава в заключенията на Съвета от 22—23 юни. За да се допълни работата на звеното за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет, Комисията призовава всички държави членки да създадат такива звена на национално равнище.
  • Предотвратяване на радикализацията и борба с нея — скоро Комисията ще сформира експертна група на високо равнище по въпросите на радикализацията, за да улесни по-нататъшното разработване на политики на ЕС в тази област и да увеличи въздействието от тях. Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) също ще проведе поредица от семинари, предназначени за националните органи, относно завръщащите се бойци терористи.

Освен това в рамките на дългосрочните мерки за борба с радикализацията Комисията ще продължи да подкрепя социалното приобщаване и интеграцията посредством инициативи като „Еразъм +“, европейския стълб на социалните права, както и работата с държавите партньори чрез целево обучение и финансова подкрепа.

По-устойчиво киберпространство и по-голяма киберсигурност

Както бе обявено в междинния преглед на цифровия единен пазар, Комисията ускорява работата си за справяне с пропуските в действащата рамка в областта на киберсигурността. Трябва да предприемем редица краткосрочни и оперативни действия, за да укрепим ответните мерки в отговор на нарасналата киберзаплаха като част от по-широкия преглед на стратегията за киберсигурността от 2013 г., който ще бъде направен през септември.

  • Укрепване на системите и мрежите — Комисията ще предостави на 14 държави членки допълнително финансиране по Механизма за свързване на Европа в размер на 10,8 милиона евро, за да се укрепи мрежата от национални екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (мрежа ЕРИКС). Европол трябва да осигури допълнителни ИТ умения за Европейския център за борба с киберпрестъпността (ЕС3), който беше начело на правоприлагането в отговор на нападението „WannaCry“.
  • Наказателно правосъдие — Комисията проучва възможните законодателни действия за подобряване на трансграничния достъп до електронни доказателства. Тя се е заела също така с проучването на предизвикателствата, свързани с използването накриптиране от престъпниците, и до октомври 2017 г. ще докладва за направените констатации.

Оперативна съвместимост и финансиране на тероризма

Днес Комисията предприе допълнителни действия за постигане на напредък в нейния нов подход към оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, като представи две законодателни предложения относно агенцията eu-LISA и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS-TCN) (съобщението за медиите е достъпно тук). Освен това в доклада се прави преглед на работата, осъществена в рамките на плана за действие от 2016 г. относно финансирането на тероризма.

Контекст

Сигурността е политически приоритет, застъпен от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната му реч за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.

Европейската програма за сигурност насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности с цел да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз, включително борбата с радикализацията, укрепването на киберсигурността, спирането на финансирането на тероризма и по-качествения обмен на информация. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък е отразен в докладите, които Комисията редовно публикува.

Що се отнася до борбата с радикализацията, от известно време насам Европейската комисия подпомага държавите членки чрез инициативи и платформи, като Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) и интернет форума на ЕС. През юни миналата година Комисията представи съобщение, в което се определят конкретни действия за подпомагане на държавите членки при предотвратяването и борбата с подтикващата към насилие радикализация, водеща до тероризъм.

В заключенията на Европейския съвет от 22—23 юни 2017 г. се потвърждава отново решимостта на ЕС да си сътрудничи на европейско равнище в борбата с тероризма и за подобряване на сигурността на ЕС.

За повече информация

Съобщение: Осми доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност

Приложение 1: Актуално състояние на изпълнението на действията, изложени в съобщението на Комисията относно радикализацията от 14 юни 2016 г.

Приложение 2: Актуално състояние на изпълнението на плана за действие от 2 февруари 2016 г. с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Съобщение: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност

Съобщение: Европейска програма за сигурност

Информационен документ: Информационни системи на ЕС

Информационен документ: Съюз на сигурност

Информационен документ: Европа, която закриля

Източник: europa.eu