Два нови финансови инструмента за насърчаване на инвестициите в стартиращи предприятия и устойчиво градско развитие в страните членки на ЕС

Европейската комисия прие на 11 юни 2016 година два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие. Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014—2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, използвани…