Резултат с изображение за европейски парламент

  • Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще бъде удължен до 2020 г.;
  • ЕФСИ ще бъде увеличен с допълнителни средства за финансиране на повече проекти;
  • финансиране на иновативни проекти от високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени.

ЕФСИ, който помогна за възстановяването на икономиката, беше удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране.

Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло:

 

  • ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро;
  • целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти от високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени;
  • инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС;
  • Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да подобри прозрачността и отчетността.

                                                             

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:

 

  • новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво,
  • ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;
  • в случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

 

Цитати

Докладчикът от комисията по икономическите и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия) каза: „ЕВСИ беше започнат с идеята да компенсира липсата на 700 млрд. евро инвестиции в ЕС и той успя да намали тази липса. Ние искахме да подобрим ЕФСИ, да го модернизираме и да дадем възможност на най-нуждаещите се региони на ЕС да се възползват от него. Сега имаме и обективна оценка на най-добрите проекти за подкрепа на модерните компании в модерния свят.“

Докладчикът от комисията по бюджетите Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) каза: „ЕФСИ помогна за намаляване на неравенството и създаване на работни места. Вече бяха мобилизирани 250 млрд. евро, а 40 000 малки  средни предприятия получиха подкрепа. Сега предлагаме още повече експертиза в помощ на нови инвеститори и разширихме обхвата на фонда и за нови сектори. Нищо не става автоматично. За да получи определен проект допълнителна подкрепа, трябва да видим реални резултати.“

Ева Паунова (ЕНП, България): „Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017г.

Фактът, че България е втора по привлечени инвестиции от плана Юнкер в отношение към БВП, показва, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти.“

Георги Пирински (С&Д, България): „Резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включването на независим експерт в работата на Управителния комитет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, както и засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му.“

Бързи факти

ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г. за първоначален период от три години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС през декември 2020 г. Възгледите са да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

Резултатите на ЕФСИ за всяка страна са публикувани на уеб страницата на Комисията.

 

Източник: Европейски парламент