По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС

>

 

Резултат с изображение за европейски парламент

  • укрепване на преговорните позиции на земеделските стопани със супермаркетите;
  • по-ефикасни средства за справяне с производствените и пазарните рискове;
  • повече гъвкавост на държавите от ЕС за подпомагане на млади земевладелци;

Евродепутатите приеха реформи за опростяване на селскостопанската политика на ЕС, укрепване на позициите на земеделците в преговорите със супермаркети и подготовка за рискови ситуации.

Новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще влязат в сила от следващата година. Реформите бяха одобрени от 503 „Зa“, срещу 87 „Против“ и 13 „Въздържал се“.

 

Подкрепа на земевладелците за по-справедлива верига на доставки

Новите правила ще позволят на всички признати организации на земеделски стопани да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове, без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Досега колективните преговори бяха разрешени само в няколко сектора като производство на мляко, зехтин, говеждо или зърнени култури.

По-добри средства за справяне с пазарните и производствените рискове

Земеделските стопани ще могат по-добре да се предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични явления и болести по животните и растенията. Мерките за стабилизиране на доходите на земеделските стопани ще бъдат по-добре адаптирани към техните нужди, включително увеличаване на обезщетенията по застраховките на животни и растения, от взаимоспомагателни фондове, собственост на земеделски стопани. Европейската комисия ще бъде оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.

Повече гъвкавост за активни и млади фермери

Държавите от ЕС ще имат повече гъвкавост в определението за „активен земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията за отпускане на субсидии от ЕС за селското стопанство. Ще се увеличат и добавките за млади земеделски стопани – от 25% на 50% от основното им плащане за първите 25-90 хектара, за да може работата в подобен застаряващ сектор да стане по-привлекателна.

Цитат

Докладчикът Aлберт Дес (EНП, Германия): „Днес ние укрепихме значително позициите на земеделците в пазарната верига, дадохме им по-ефикасни средства срещу пазарните и производствените рискове и увеличихме подкрепата за младите земеделски стопани. Тези промени ще направят политиката ни по-честна, по-опростена, по-добре адаптирана към техните нужди. Те ще бъдат по-добре подготвени да предоставят безопасна храна на европейските граждани. Новите правила ще влязат в сила на време, за да може земевладелците да се възползват от тях възможно най-скоро.“

Ръководителят на преговарящия екип на Парламента Паоло Де Кастро (С&D, Италия):

„Одобреният днес пакет съдържа важни резултати за нашите земеделци: от една страна, разрешихме някои от най-належащите проблеми в настоящото законодателство, от друга, им предоставихме нови възможности да се справят с нарастващата нестабилност на пазара. Този междинен преглед на ОСП също така доказва, че ролята на Парламента в законодателния процес на ЕС е от съществено значение за постигането на положителни резултати както за земеделските производители, така и за гражданите на ЕС.“

Момчил Неков (С&Д, България): „Пакетът от изменения на основните регламентите на ОСП е добра новина за България. По новите правила обединението в организации на производители ще бъде по-лесно и по-атрактивно. Ефективно обединението в организации на производители е единственият сигурен начин селското ни стопанство да стане конкурентоспособно на европейския и на световния пазар и да може да се развива и расте.

Новите правила предвиждат и сключването на договори за доставки в сектора на млякото. Те ще спомогнат за увеличаване на отговорността на различните участници във веригата, което пък от своя страна трябва да  доведе до края на някои нелоялни търговски практики.

Като докладчик относно бъдещето на пчеларството съм изключително доволен, че към зелените плащания по Първи стълб на ОСП, вече и земи оставени под угар за медоносни растения ще могат да бъдат признавани за площи с екологична насоченост. Това е възможност да се отговори на тревожните тенденции на намаляване на разнообразието на селскостопанските култури. Добра новина за българските пчелари.“

Допълнителни детайли и следващи стъпки

Актуализирането на селскостопанските правила на ЕС все още трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Повече подробности за съдържанието на реформите можете да намерите тук.

 

Източник: Европейски парламент