В Официалния вестник на ЕС от 2 юли е публикувана покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО) на Европейската комисия.

ККО подпомага колегиума на членовете на Европейската комисия в изпълнението на нейните задължения съгласно Договорите и други нормативни актове.

Комитетът за контрол на одитите е надзорен орган и няма управленски правомощия. ККО е съставен от членове на Европейската комисия и от външни членове с доказана професионална компетентност в областта на одита и свързаните с него въпроси. Председателства се от първия заместник-председател на Европейската комисия. Външните членове се назначават официално след открита и прозрачна процедура за подбор за максимален срок от четири години, който може да бъде подновен веднъж.

Мандатът на ККО е напълно подробно изложен в неговия устав (достъпен на английски, немски или френски език).

ККО има за цел да състави списък на издържалите конкурса кандидати, за да отговори на текущата си потребност да поднови своите външни членове и да гарантира широка и разнообразна гама от експертни познания в областта на одита и свързаните с него въпроси.

Външните членове допринасят за надзора на най-високо равнище на основна международна организация, като поощряват допълнителното подобряване на ефективността и ефикасността на управлението, управлението на риска и практиките на вътрешен контрол на Комисията.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;

 

  • Университетска степен или диплома: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години, или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);

 

  • Подходящ професионален опит: да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне пет години в области, свързани с одит, вътрешен контрол и/или управление на риска;

 

  • Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези езици;

 

  • Независимост и конфликт на интереси: той е независим при изпълнението на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като външен член и всякакви други служебни задължения.

 

Кандидатурите следва да се подават в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес: IAS-APC-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 45 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз (от 2 юли 2018 г.).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (940.72 KB, PDF)

 

Източник: Европейски парламент