Резултат с изображение за европейска централна банка

 

В Официалния вестник на ЕС от 16 юли е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, който да заеме длъжността председател на Надзорния съвет от 1 януари 2019 г.

Планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи се поемат от Надзорния съвет като вътрешен орган на ЕЦБ. Надзорният съвет се състои от председател, заместник-председател, четирима представители на ЕЦБ и по един представител на националния компетентен орган във всяка държава членка, участваща в ЕНМ („участваща държава членка“). Ако компетентният орган не е централна банка, членът на Надзорния съвет може да реши да бъде придружаван от представител на централната банка на държавата членка. Надзорният съвет създаде ръководен комитет измежду своите членове в по-ограничен състав, който да подпомага дейността му, включително да подготвя заседанията на Надзорния съвет. Ръководният комитет се състои от осем членове, в това число председателя, заместник-председателя и един от представителите на ЕЦБ. Всички членове на Надзорния съвет действат в интерес на Съюза като цяло.

Процедурата за подбор и назначаване е съобразена с принципите на балансирано участие на представителите на двата пола, опита и квалификациите.

Председателят отговаря за следните конкретни задачи:

 • председателство на Надзорния съвет;
 • председателство на ръководния комитет на Надзорния съвет;
 • представяне на годишния доклад на ЕЦБ относно изпълнението на надзорните ѝ задачи публично на Европейския парламент и на Еврогрупата в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Еврогрупата в изслушванията, провеждани от Еврогрупата, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ, в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Европейския парламент в изслушванията, провеждани от компетентните комисии на Европейския парламент, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ; и провеждане при поискване на поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ, когато тези обсъждания се изискват за упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • участие по покана на националния парламент на участваща държава членка в обмен на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка заедно с представител на националния компетентен орган.

Освен това служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламента за ЕНМ, отговарят пред председателя на Надзорния съвет в съответствие с условията, определени от Управителния съвет и Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Председателят на Надзорния съвет изпълнява задачите си в тясно сътрудничество със заместник-председателя.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления):

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;
 • да притежават призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, включително значим професионален опит в областта на финансовия надзор или на пруденциалния надзор на макроравнище, или и в двете области;
 • да имат обширен опит в ръководенето и развитието на мениджърски екип заедно с постигнати резултати както на стратегическо, така и на оперативно ниво;
 • да имат значим опит на ръководна длъжност, като успешен лидер и ръководител на екипи от висококвалифициран, за предпочитане многоезичен и мултикултурен персонал;
 • да владеят много добре английски език и да владеят добре поне един от другите официални езици на ЕС;
 • да не са членове на Управителния съвет на ЕЦБ.

Кандидатите трябва да изпратят заявленията си с препоръчана поща или частна куриерска служба не по-късно от 24 август 2018 г. (датата на пощенското клеймо за препоръчана поща или частна куриерска служба) на следния адрес:

European Central Bank
President’s office
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt
Germany

Обявление за свободна длъжност – Председател на Надзорния съвет

Източник: Европейска централна банка