EPPO

 

На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха съгласие по общ подход за създаване на Европейската прокуратура чрез засилено сътрудничество. Регламент (ЕС) 2017/1939 за създаване на Европейска прокуратура по процедурата за засилено сътрудничество беше приет от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила на 20 ноември 2017 г. Участващите държави членки, считано от датата на влизане в сила на регламента, са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Словения. На 1 август 2018 г. Нидерландия стана 21-ата държава членка, която ще вземе участие в Европейската прокуратура. На 14 юни 2018 г. Малта уведоми за намерението си да участва в засиленото сътрудничество. На този етап не всички държави членки желаят да участват в Европейската прокуратура, но тези неучастващи държави членки могат да се присъединят по всяко време след приемането на Регламента.

Структурата на Европейската прокуратура ще бъде независима и децентрализирана служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред престъпления против бюджета на ЕС и да предава на съд извършителите на такива престъпления. Прокурорите ще извършват своите разследвания във всички участващи държави членки – координирано, бързо обменящи информация, бързо замразяване или изземване на активите и при необходимост изискват задържането на заподозрените – всичко това става в рамките на обща европейска стратегия за разследване и наказателно преследване.

Европейският главен прокурор и европейските прокурори ще се избират от комитет за подбор. Поради тази причина на 31 юли 2018 г. Комисията предложи решение за изпълнение на Съвета за назначаване на членовете на комитета. Основната задача на комитета за подбор ще бъде да изготви списък на подбраните кандидати за позицията на европейски главен прокурор и да оцени квалификациите на кандидатите за европейски прокурори преди назначаването им от Съвета

Източник: Представителство на ЕК в България