Всички политики на ЕС трябва да бъде тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, заяви ЕП в четвъртък.

Евродепутатите подчертават, че настоящите ангажименти, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение (“UNFCCC”), „биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само с около 3,2°C и дори не биха достигнали до 2°C; ” в приетата резолюция относно конференцията по изменението на климата (COP 24) в Катовице, с 239 гласа „за”, срещу 145 гласа „против“ и 23 “въздържал се”
Те считат, че би могло да се избегне силното и най-вероятно необратимо въздействие на повишаването на температурите в световен мащаб с 2°C, ако се преследва по-амбициозната цел за 1,5°C. Необходимите технологични решения са налични и стават все по-изгодни в икономическо отношение. Всички политики на ЕС следва да бъдат максимално съобразени с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, отбелязаха евродепутатите.
Парламентът призова всички страни, особено ЕС, да увеличат усилията си до 2020 г., за да се преодолее оставащата разлика при постигането на тази цели от Парижкото споразумение.
Призив за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.
Евродепутатите приветстват споразумението между Европейския парламент и Съвета за повишаване на целите за енергията от възобновяеми източници и енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с над 45% до 2030. Въпреки това, те подкрепят актуализиране на национално определения принос (НОП) на ЕС за намаляване с 55% на вътрешните емисии на парникови газове до 2030 г.
В случай, че други големи икономики не поемат сравними ангажименти, ще бъде необходимо да се запазят разпоредбите относно изтичането на въглерод , за да се гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост в световен план.
Финансиране на борбата с изменението на климата
Бюджетът на ЕС следва да бъде в съответствие с международните ангажименти на ЕС и многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., в чийто център от самото начало следва да бъдат целите в областта на климата и енергията.
Трябва също да бъде създаден специален и автоматичен механизъм на ЕС за публично финансиране, който да предоставя допълнителна и подходяща подкрепа насочена към постигането на целта за международно финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 милиарда щ.д..

Източник: Европейски парламент