В Официалния вестник на ЕС от 29 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (Съвета) и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва правни и политически становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, изготвяне на проекти за текстове, както и във всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и ГСС с цел осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете.

ГСС търси да назначи генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета. Това е длъжност, свързана с преодоляване на предизвикателства в мултикултурна и сложна политическа среда. Кандидатът следва да притежава и опит на висши ръководни позиции в правната област. Той следва да може да предоставя цялостна стратегическа ориентация и да осигурява ефективно управление на дейностите и персонала на генералната дирекция. Той следва да може да предоставя консултации на най-високо равнище, по собствена инициатива или при поискване, на председателството и Съвета, председателя на Европейския съвет и генералния секретар. Освен това той следва да може да установява отлични отношения и да осигурява добра комуникация с вътрешни и външни партньори на всички равнища.

Обща цел на длъжността:

  • да предоставя правни становища на високо равнище, в писмена или устна форма, в областите на компетентност на службата;
  • да ръководи своята генерална дирекция под общото ръководство на генералния секретар.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е понеделник, 26 ноември 2018 г.23:59 ч. (брюкселско време).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от посочения по-горе краен срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за генерален директор на Правната служба – CONS/AD/142/18 (3.61 MB, PDF)

Източник: Европа