gfg

Ръстът на населението, урбанизацията и туризмът са фактори за нарастващото търсене на водни ресурси в Европа. От друга страна, промените в климата повишават риска от засушавания и недостиг на вода. Според прогнози до 2030 г. около половината от реките в Европа ще бъдат засегнати.

Селското стопанство отговаря за около половината от потреблението на вода в ЕС. За да бъде гарантиран достъпът на европейците до прясна вода, Парламентът прие на 12 февруари мерки за насърчаване на повторното използване на отпадъчни води за напояване.

Новите правила целят да гарантират, че оползотворените води са безопасни за хората и за околната среда. Законодателният текст налага минимални изисквания за качеството на повторно използваните води, изисква постоянното им следене и кара пречиствателните станции да изготвят планове за управление на риска.

Властите в страните членки ще издават разрешителни за онези, които искат да се занимават с пречистване на водите, и ще следят за спазването на изискванията.

Общите правила на европейско ниво осигуряват еднакви условия за всички оператори на пречиствателни станции и селскостопански производители и гарантират, че няма да има пречки пред свободното движение на селскостопанска продукция в ЕС.

 

Източник: Европейски парламент