Глобализацията има и положително, и отрицателно влияние върху работните места в Европа. ЕС предлага средства за преодоляване на възможните проблеми.

Тълпа от хора в оживен град
Глобализацията носи ползи и рискове. Снимка: Soo Ann Woon 

Глобализацията е процес, който открива нови възможности за бизнеса в Европа, но също така поставя под въпрос бъдещето на някои индустрии. Европейският съюз се опитва да извлече ползите и да ограничи вредите, като в стремежа си да изгради социална Европа помага на загубили работата си хора да намерят нова професия.

Възможностите, произтичащи от глобализацията


Броят на работните места в ЕС, които са пряко или непряко свързани с износа на стоки и услуги, расте постоянно: от 21,7 млн. такива работни места през 2000 г. на 36 млн. през 2017 г. Износът на стоки за 1 млрд. евро подкрепя средно 13 000 работни места в ЕС.

Ползите са не само за компаниите износителки, но и за фирмите, които им осигуряват суровини или услуги.

В България 662 000 работни места са зависими от износа от България извън ЕС, а други 122 000 работни места съществуват благодарение на износа от други страни в ЕС към страни извън блока. Общо 22% от работните места в страната са зависими от износа от ЕС.

Делът на висококвалифицираните работници на позиции, свързани с износа, расте, и тези позиции са средно с 12% по-добре заплатени от другите работни места.

Проблемите със заетостта


Глобализацията повишава конкуренцията между компаниите, което в отделни случаи може да доведе до затваряне на предприятия, прехвърляне на дейността в други страни и съответно загуба на работни места.

Най-уязвимите сектори в ЕС са тези с ниски изисквания за квалификация на работниците: например, в производството на текстил и облекло, кожената и обувната промишленост, добива на метали и преработвателната промишленост.

Страни, които могат да предложат по-ниски разходи за труд, могат да привлекат част от бизнеса. В продължение на години страните от Източна Европа бяха атрактивно място за откриване на нови предприятия от фирми в Западна Европа, но сега те също са заплашени от преместване на бизнеса към страни в Северна Африка и Азия.

Прехвърлянето на дейността на дадено предприятие от една страна в друга е централен елемент от дебата за глобализацията. Пандемията от COVID-19 демонстрира нуждата от подсигуряване на производството в Европа в критично важни сектори като фармацевтиката.

Макар че цялостният икономически резултат може да бъде положителен и че има индикации, че процесът на прехвърляне на производствена дейност от Европа намалява, това не означава, че няма опасност за конкретни сектори.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията


За да ограничи отрицателния ефект от глобализацията и да намали безработицата, ЕС създаде през 2006 г. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Неговата цел е да подкрепя служители, загубили работата си вследствие на закриване или прехвърляне на дейност.

Фондът осигурява съфинансиране на мерки за преквалифициране на работници и създаване на нови предприятия. Подпомаганите проекти са свързани с обучение и стажове, помощ и съвети за намиране на работа и стартиране на бизнес.

От 2009 г. фондът финансира също така проекти, свързани със загубата на работни места вследствие на икономическата криза.

През април 2021 г. депутатите актуализираха правилата, за да може фондът да оказва подкрепа на повече европейски работници.

Той ще може да бъде използван в случай на освобождаване на над 200 служители от една кампания или свързани с нея доставчици (преди минималният праг беше 500), или когато голям брой служители в специфичен сектор в един или повече региона загубят работата си.

Ще бъде осигурявана еднократна инвестиция от 22 000 евро за започване на собствен бизнес и ще се подпомагат закупувания на предприятия от техните служители. Когато даден родител преминава курсове за квалификация или търси работа, той ще може да кандидатства за помощ за набавяне на гледачи на деца.

От 2007 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е осигурил 640 млн. евро в подкрепа на 150 000 уволнени служители.

Научете повече за политиката на ЕС във връзка с глобализацията:

•    Как ЕС използва търговската си политика, за да защитава човешките права по света
•    Вижте инфографики за мястото на ЕС в световната търговия
•    Прочетете за търговската политика на ЕС
•    Запознайте се с ключови факти за ползите от глобализацията