Гугъл
Google

Европейската комисия уведоми Google за своето предварително становище, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и злоупотребява със своето господстващо положение чрез налагане на ограничения на производителите на устройства за Android и на операторите на мобилни мрежи.

Предварителното становище на Комисията е, че Google е приложило стратегия за мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата на общото търсене в интернет. Първо, посочените практики означават, че услугата Google Search е предварително инсталирана и определяна като услуга по подразбиране или единствена услуга за търсене на повечето устройства за Android, продавани в Европа. Второ, практиките, изглежда, лишават конкурентни търсачки от достъп до пазара чрез конкурентни мобилни браузъри и операционни системи. Освен това изглежда, че те ощетяват и потребителите, като задушават конкуренцията и ограничават иновациите в по-широкото мобилно пространство.

Опасенията на Комисията са представени в изложението на възраженията, отправено към Google и неговото дружество майка Alphabet. Изпращането на изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Наличието на конкурентен сектор на мобилния интернет е от все по-голямо значение за потребителите и предприятията в Европа. Въз основа на нашето досегашно разследване считаме, че поведението на Google лишава потребителите от по-широк избор на мобилни приложения и услуги и възпрепятства иновациите от страна на други участници, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.Тези правила важат за всички дружества, осъществяващи дейност в Европа. Google сега има възможността да отговори на опасенията на Комисията“.

Повече от половината от глобалния интернет трафик минава през смартфони и таблети и в бъдеще се очаква тази тенденция да се засили. Около 80 % от интелигентните мобилни устройства в Европа и света работят с мобилната операционна система Android, разработена от Google. Google предоставя лицензи за своята мобилна операционна система Android на производителите на мобилни устройства.

През април 2015 г. Комисията откри производство във връзка с поведението на Google по отношение на операционната система и приложенията Android. На този етап Комисията счита, че Google има господстващо положение на пазарите за услуги за общо търсене в интернет, за подлежащи на лицензиране операционни системи за смарт мобилни устройства и за онлайн магазини за приложения за Android. Като цяло делът на Google на всеки от тези пазари е над 90 % в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В обявеното днес изложение на възраженията Комисията твърди, че Google е нарушило антитръстовите правила на ЕС чрез следните действия:

  • изисква от производителите предварително да инсталират на своите устройства Google Search и браузъра Google Chrome и ги задължава да определят Google Search за услуга за търсене по подразбиране, като това представлява условие да получат лиценз за някои патентовани приложения на Google;
  • не позволява на производителите да продават интелигентни мобилни устройства, работещи с конкурентни операционни системи, основани на отворения код на Android;
  • предоставя финансови стимули на производителите и операторите на мобилни мрежи, ако предварително инсталират на своите устройства само Google Search.

Комисията счита, че тези търговски практики могат да доведат до допълнително укрепване на господстващото положение на Google Search на пазара за услуги за общо търсене в интернет. Тя е обезпокоена също, че тези практики засягат способността на конкурентните мобилни браузъри да се състезават с Google Chrome и че възпрепятстват разработването на операционни системи, основани на отворения код на Android, което ограничава възможностите, които те биха предложили за разработването на нови приложения и услуги.

Според предварителното становище на Комисията това поведение в крайна сметка ощетява потребителите, защото те не получават възможно най-големия избор и защото това задушава иновациите.

Опасенията на Комисията

Лицензиране на приложенията на Google

Разследването на Комисията показа, че за производителите на устройства, използващи операционната система Android, е важно от търговска гледна точка предварително да инсталират на тези устройства Play Store — онлайн магазина на Google за приложения за Android. В своите договори с производителите Google обвързва предоставянето на лиценз за Play Store за устройствата за Android с условието търсачката Google Search да бъде предварително инсталирана и избрана по подразбиране. В резултат на това конкурентните търсачки не могат да бъдат избрани по подразбиране при повечето устройства, продавани в ЕИП. Това намалява и стимулите за производителите предварително да инсталират конкурентни приложения за търсене, както и стимулите за потребителите да изтеглят такива приложения.

По подобен начин в своите договори с производителите Google изисква предварителното инсталиране на неговия мобилен браузър Chrome в замяна на предоставянето на лиценз за Play Store или Google Search. Така Google си гарантира, че неговият мобилен браузър е предварително инсталиран на повечето устройства, продавани в ЕИП. Браузърите представляват важна входна точка за търсене чрез мобилни устройства. По този начин в резултат на намаляването на стимулите за производителите предварително да инсталират приложения на конкурентни браузъри, както и на стимулите за потребителите да изтеглят тези приложения, конкуренцията при мобилните браузъри и при услугите за общо търсене е засегната неблагоприятно.

Избягване на разпокъсаността

Android е система с отворен код, което означава, че може да бъде използвана безплатно и разработвана от всеки за създаване на изменена мобилна операционна система (т.нар. „форк на Android“). Въпреки това, ако даден производител желае предварително да инсталира на своите устройства патентованите приложения на Google, в това число Google Play Store и Google Search, Google го задължава да сключи „споразумение за избягване на разпокъсаността“, с което производителят се ангажира да не продава устройства, работещи с форкове на Android.

Поведението на Google оказва пряко въздействие върху потребителите, тъй като не им дава достъп до иновативни смарт мобилни устройства, основаващи се на алтернативни, потенциално усъвършенствани версии на операционната система Android. Например Комисията откри доказателства, че поведението на Google е попречило на производителите да продават смарт мобилни устройства, основаващи се на конкурентен форк на Android, който е имал потенциала да стане надеждна алтернатива на операционната система Google Android. По този начин Google е блокирал важен начин за въвеждане на приложения и услуги от страна на неговите конкуренти, по-специално услугите за общо търсене, които биха могли да бъдат предварително инсталирани на форкове на Android.

Изключителност

Google е предоставило значителни финансови стимули на някои от най-големите производители на смартфони и таблети, както и на оператори на мобилни мрежи, при условие че предварително инсталират само Google Search на своите устройства.

Така Google е намалило стимулите за производителите и операторите на мобилни мрежи да инсталират предварително конкурентни услуги за търсене на устройствата, които пускат на пазара. Комисията разполага с доказателства, че условията за изключителност са повлияли на това дали някои производители на устройства и оператори на мобилни мрежи предварително инсталират конкурентни услуги за търсене.

Контекст

За повече подробности вж. следния информационен документ.

Това разследване е различно и отделно от официалното разследване съгласно антитръстовите правила на ЕС, което Комисията провежда в момента във връзка с други аспекти на поведението на Google в ЕИП, включително във връзка с благоприятното третиране при общо търсене в Google на собствените му други услуги за специализирано търсене, както и във връзка с опасения относно копирането на уеб съдържанието на конкуренти (scraping), екслузивността на рекламата и ненужни ограничения на рекламодателите.

Процедурна ретроспекция

По силата на член 102 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията и да ограничи конкуренцията, е забранена. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията в държавите — членки на ЕС.

Днес Комисията прие решение за започване на производство в рамките на разследването на Google Android и срещу Alphabet Inc., холдинговата компания на Google, която беше създадена след започването на производството срещу Google. Обобщеното по-горе изложение на възраженията е адресирано до Google и Alphabet Inc.

Изложението на възраженията е официален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да се запознаят с документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят мненията си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията. Изпращането на изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването, тъй като Комисията взема окончателно решение едва след като страните са упражнили правото си на защита.

Няма законоустановен срок, в който Комисията да приключва антитръстовите разследвания на антиконкурентно поведение. Продължителността на тези разследвания зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Повече информация е поместена в публичния регистър на делата на Комисията, публикуван на уебсайта на ГД „Конкуренция“, под дело номер 40099.

Източник: Европейска комисия