европейски парламент лого
ep_logo_web

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпит за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжността „началник-отдел“ (степен AD 9) в Генерална дирекция за комуникация, Дирекция на информационните бюра, Минипарламентариум в Берлин.

Минипарламентариумът е нов център за посетители. Намира се в Дома на Европа в Берлин, където вече е информационното бюро на Европейския парламент.

На пряко подчинение на директора на информационните бюра, началник-отделът ще отговаря за управлението на Минипарламентариума.

Началник-отделът ще ръководи екип от служители. Той ще трябва да пътува редовно до трите обичайни места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и извън тях.

Упражняването на служебните му задължения изисква способност за прогнозиране, дипломатичност, добри междуличностни умения в контактите с различни представители на политическата, икономическата и обществената сфера, както и способността да ръководи екип и да управлява бюджет.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатът трябва да изпълнява следните общи условия:

    – да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз;

    – да се ползва с пълни граждански права;

    – да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;

    – да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите задължително трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 23 май 2016 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – MON 04 S 010
Procédure de sélection PE/190/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за конкурси и процедури по подбор на кадри няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението, както и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/190/S (2.64 MB, PDF)