европейска банкаВ Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет.

В съответствие с препоръките на доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на Европейския икономически и паричен съюз“, на 21 октомври 2015 г. Комисията реши да създаде независим Европейски фискален съвет („Фискалният съвет“).

Задачите на Фискалния съвет са следните:

 • Фискалният съвет предоставя на Комисията оценка за изпълнението на фискалната рамка на Съюза, по-специално по отношение на хоризонталната съгласуваност на решенията и прилагането на бюджетното наблюдение, случаите на особено сериозно неспазване на правилата, както и адекватността на актуалната фискална позиция на равнището на еврозоната и на национално равнище. В тази оценка Фискалният съвет може да прави и предложения за бъдещото развитие на фискалната рамка на Съюза.
 • Въз основа на икономическа оценка Фискалният съвет предоставя на Комисията становища относно бъдещата фискална позиция, адекватна за еврозоната като цяло. Той може да предоставя на Комисията становища относно адекватните национални фискални позиции, които са съгласувани с неговите становища относно съвкупната фискална позиция на еврозоната в рамките на правилата на Пакта за стабилност и растеж. В случай че констатира рискове за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Фискалният съвет включва в становището си конкретно разглеждане на вариантите на политика, които са на разположение в рамките на Пакта за стабилност и растеж.
 • Фискалният съвет си сътрудничи с националните фискални съвети. Сътрудничеството между Фискалния съвет и националните фискални съвети е насочено по-специално към обмен на най-добри практики и към спомагане за постигането на общо разбиране по въпросите, свързани с фискалната рамка на Съюза.
 • По искане на председателя на Комисията Фискалният съвет предоставя становища ad hoc.

Съветът се състои от председател и четирима членове.

Председателят упражнява надзор върху изпълнението на задачите, възложени на Фискалния съвет. Той осигурява правилното му функциониране. Председателят свиква и председателства заседанията на Фискалния съвет. По-конкретно председателят отговаря за:

 • успешното изпълнение на поверения на Фискалния съвет мандат, като същевременно се придържа към най-високите норми за качество и морал;
 • с подкрепата на секретариата, свикването и председателстването на заседанията на Фискалния съвет, както и придържането към процедурния правилник на Фискалния съвет;
 • управлението на Фискалния съвет и поемането на цялата отговорност за неговите дейности, изпълнението на годишната работна програма;
 • представителството на Фискалния съвет при контактите с Комисията и други европейски, национални и международни органи и организации;
 • представянето на годишен доклад на Фискалния съвет.

Членовете допринасят активно за работата на Фискалния съвет и участват в неговите изпълнителни сесии. Всеки член докладва на председателя за своя личен принос.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на долупосочената квалификация.
 • Професионален опит от значение за длъжността: поне 10 от 15-те години професионален опит трябва да са прослужени в области, свързани с макроикономическите политики, особено в областта на фискалната политика и бюджетното управление.
 • Степен или диплома за висше образование: образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години, или
 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-горе).
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези официални езици.
 • Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз.

Всяка кандидатура следва да бъде изготвена на един от официалните езици на Европейския съюз, да съдържа ясна информация за гражданството на кандидата и да включва необходимите документи.

Заинтересованите кандидати трябва да подадат своите кандидатури в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес: EFB-Secretariat@ec.europa.eu

Краен срок за кандидатстване е 30 календарни дни, считано от датата на публикуването на поканата за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет(423.21 KB, PDF)