epso9В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за служители по акредитацията/рецепционисти. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейският парламент ще наема на работа нови членове на публичната служба като „служители по акредитацията/рецепционисти“ (функционална група AST-SC).

Европейският парламент търси да назначи служители, които да обслужват рецепциите и да обработват молби за акредитация. Те, също така, ще издават служебни карти в съответствие с правилата на Европейския парламент.

От наетите служители ще се изисква да носят униформа, предоставена от Европейския парламент, да пътуват до трите града, в които се помещава Европейският парламент (Брюксел, Страсбург и Люксембург), и да работят на смени.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

           –  Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;

           – Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

    – Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 6 септември 2016 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST-SC/05/16 – Служители по акредитацията/рецепционисти (SC 1/SC 2) (941.72 KB, PDF)