horizon2020В Официалния вестник на ЕС от 26 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2017 г., в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Комисията прие работната програма на ЕНС за 2017 г. с Решение C(2016) 4616 от 25 юли 2016 г.

Работната програма на ЕНС за 2017 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там можете да намерите и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.