Йордания_ЕС_знаменаНа 03 май 2017 година Европейският съюз и Йордания укрепиха допълнително тясното си партньорство на двустранна среща на високо равнище, на която бяха изтъкнати нарасналите възможности за търговия, бизнес и инвестиции в Йордания.

На срещата бе представена инициативата на ЕС за правила за произход, чиято цел е смекчаване на ефекта от бежанската криза в Сирия върху икономиката на Йордания. Благодарение на инициативата, която стартира през миналата година, йорданските износители вече имат по-голяма свобода да използват чуждестранни компоненти. Това им помага да се възползват в по-голяма степен от безмитния достъп до пазара на ЕС в рамките на споразумението за асоцииране между ЕС и Йордания.

Комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом заяви: За по-малко от година изминахме дълъг път в реализирането на нашата инициатива, която има за цел да подкрепи йорданската икономика и да смекчи ефекта от бежанската криза в Сирия, като улесни достъпа на продукти от Йордания на пазара на ЕС. На днешната проява бяха изтъкнати възможностите за бизнес и инвестиции, за чието създаване е допринесла нашата инициатива. С нетърпение очаквам да продължим да работим с йорданските власти за постигане на оптимален резултат от тази инициатива.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан каза: ЕС полага максимални усилия да помогне на своя партньор и съсед Йордания да се справи с последиците от бежанската криза в Сирия. Запазваме ангажимента си да работим с правителството на Йордания, за да подкрепим усилията му за създаване на по-добър бизнес климат, както и с частния сектор в страната, за да улесним неговия достъп до кредити, бизнес услуги и международен опит.

В среща участват изтъкнати представители на политическите и бизнес среди в ЕС и Йордания. Тя се основава на резултатите от конференциите за бежанската криза в Сирия, проведени в Брюксел през април тази година и в Лондон през февруари 2016 г. Резултатът от тези конференции бе силен международен ангажимент за укрепване на устойчивостта на Йордания и нейното икономическо развитие. В резултат ЕС преразгледа протокола относно правилата за произход към споразумението за асоцииране между ЕС и Йордания и допълни това с финансова и техническа помощ.

Споразумение между ЕС и Йордания относно правилата за произход

През юли 2016 г. ЕС и Йордания се споразумяха за опростяване на правилата за произход, които се прилагат към двустранната търговия. Това дава възможност на производителите в Йордания да използват алтернативни правила за произход за износ в ЕС, ако производството се извършва в една от 18 географски зони в Йордания и включва създаване на работни места за сирийски бежанци. Новата схема се прилага за 52 различни категории продукти, включително текстилни изделия и облекла, инженерингови продукти и електрически уреди, химични продукти, пластмасови изделия, мебели и дървени изделия. Тази инициатива вече води до създаване на нови възможности за търговия с ЕС, като се очаква тяхното използване да се ускори.

Участващите в срещата високопоставени представители на ЕС и Йордания ще проучат възможностите, предоставяни от преразгледаното споразумение за правилата за произход, както и какви действия трябва да се предприемат, за да бъдат създадени благоприятни условия за бизнес и инвестиции в промишлените сектори в Йордания. Тази среща включва и тематична дискусия с представители на бизнеса от ЕС и Йордания. Тя е част от по-дългосрочен ангажимент на ЕС да подкрепи развитието на частния сектор и възможностите за търговия и инвестиции за заинтересованите страни в Йордания.

Контекст

В резултат от продължителния граждански конфликт в съседна Сирия в момента в Йордания живеят повече от 1,3 млн. сирийци, включително 658 000 бежанци, регистрирани от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Този приток на бежанци причини сериозно икономическо сътресение и се отрази негативно на устойчивостта на страната. Сирийската криза и нестабилността в региона като цяло доведоха до нарушения в традиционните модели на търговия на Йордания и оказаха неблагоприятно въздействие върху чуждестранните инвестиции. ЕС подпомага усилията на Йордания да се справи с кризата. В това отношение инициативата за правила за произход е само един елемент от подкрепата на ЕС за Йордания, като тя се допълва от финансовата помощ на Съюза за области като развитие на частния сектор и реформиране на условията за бизнес, помощ за МСП и стартиращи предприятия и инициативи в областта на професионалното обучение.

Правила за произход

Правилата за произход са технически критерии, които определят дали даден продукт отговаря на условията за безмитен режим или друг вид преференциално третиране в рамките на дадено търговско споразумение.

Договореното опростяване в рамките на споразумението за правилата за произход между ЕС и Йордания обхваща широк кръг от промишлени стоки и включва както изделия, които в момента Йордания изнася в малки количества за ЕС, така и други, които в момента не са предмет на двустранната търговия. Алтернативните правила за произход, които вече са достъпни за йорданските износители за ЕС, са подобни на тези, прилагани от ЕС за вноса от най-слабо развитите държави по линия на инициативата на Съюза „Всичко освен оръжие“. Има обаче едно допълнително условие — работната сила на йорданските производители трябва да включва 15 % сирийски бежанци, като броят им трябва да нарасне до 25 % след три години, а производството трябва да се осъществява в една от 18 зони, посочени в споразумението.

След междинен преглед през 2020 г. ще се прецени дали са необходими промени с оглед на практическия опит.

Споразумение за асоцииране и търговски отношения между ЕС и Йордания

Споразумението за асоцииране между ЕС и Йордания влезе в сила на 1 май 2002 г. С него постепенно бе създадена зона за свободна търговия между ЕС и Йордания за период от 12 години. Освен това през 2007 г. влезе в сила споразумение за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти.

През 2016 г. ЕС бе най-големият търговски партньор на Йордания, като общо търговията със стоки между тях бе на стойност 4,4 млрд. евро. В износа на Йордания в момента доминират ограничен брой сектори, като облекла, фосфати и фосфатни торове, химикали, машини и транспортно оборудване.

В духа на преразгледаната европейска политика за съседство, ЕС и Йордания се споразумяха през декември 2016 г. за своите съвместни приоритети за партньорство и за пакт, като потвърдиха амбициозна програма за сътрудничество в различни области. Преразгледаните правила за произход и съответното сътрудничество между ЕС и Йордания в областта на търговията и икономиката са неразделна част от пакта.

За повече информация

Помощ на ЕС за Йордания: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/jordan_en

Търговски отношения между ЕС и Йордания: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/

Делегация на ЕС в Йордания: https://eeas.europa.eu/delegations/jordan_en

Източник: Европейска комисия