e_commerceВ окончателния доклад на Европейската комисия във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия се посочват търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията. Това позволява на Комисията да прилага целенасочено антитръстовите правила на ЕС на пазарите за електронна търговия и вече подтикна определени дружества да преразгледат своите практики.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Дадени практики на дружества на пазарите за електронна търговия могат да ограничават конкуренцията, като неоснователно ограничават разпространението на продукти в целия ЕС. В нашия доклад това се потвърждава. Тези ограничения могат да стесняват избора на потребителите и да са пречка за по-ниски цени онлайн. Същевременно отчитаме, че е необходимо да се намери баланс между интересите на онлайн търговците и на традиционните търговци на дребно. Всичко това трябва да бъде от полза за потребителите. Нашите констатации ни помагат за целенасоченото прилагане на пазарите за електронна търговия на правилата конкуренция на ЕС“.

Една от основните цели на стратегията на Комисията за цифровия единен пазар е да се осигури по-добър достъп на потребителите и предприятията до стоки и услуги. Отрасловото проучване допълва законодателните предложения на Комисията в това отношение. То имаше за цел да даде възможност на Комисията да установи евентуални проблеми за конкуренцията на европейските пазари за електронна търговия.

Повече информация ще намерите тук: IP-17-1261_BG

Докладът ще намерите тук: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

Източник: Европейска комисия