Forecast 2017

Европейската икономика навлезе в петата си година на възстановяване, което вече обхваща всички държави — членки на ЕС. Очаква се това да продължи като цяло с постоянни темпове през настоящата и следващата година.

Съгласно публикуваната  на 11 май 2017 година пролетна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. (в зимната прогноза съответно 1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години (1,8 % и за двете години в зимната прогноза).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днешната икономическа прогноза показва, че растежът в ЕС набира скорост, а безработицата продължава да намалява. При все това картината е много различна в различните държави членки, като в тези от тях, въвели по-амбициозни структурни реформи, са отчетени по-добри икономически показатели. За възстановяване на баланса се нуждаем от решителни реформи в цяла Европа — от отварянето на нашите пазари на стоки и услуги до модернизирането на пазара на труда и на социалните системи. В епохата на демографски и технологични промени нашите икономики също трябва да се развиват, така че да предлагат повече възможности и по-добър стандарт на живот за хората.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Европа навлиза в своята пета последователна година на растеж, подпомаган от гъвкавата парична политика, устойчивото доверие на предприятията и потребителите и подобряването на световната търговия. Добра новина е и фактът, че високата степен на несигурност, която се наблюдаваше през изминалите дванадесет месеца, изглежда започва да намалява. Но възстановяването на заетостта и инвестициите в еврозоната продължава да бъде неравномерно. Отстраняването на причините за това разминаване е ключовото предизвикателство, с което ние трябва да се справим през идните месеци и години.“

Очаква се засилване на растежа в световен мащаб

Глобалната икономика набра скорост в края на миналата и началото на настоящата година, като растежът в много държави с развита или бързо развиваща се икономика се ускори едновременно. Очаква се растежът в световен мащаб (с изключение на ЕС) да се повиши до 3,7 % тази година и 3,9 % през 2018 г. спрямо 3,2 % през 2016 г. (без промяна спрямо зимната прогноза), тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко бъдеще, а възстановяването на цените на стоките помага на другите държави с бързо развиваща се икономика. Перспективата за икономиката на САЩ до голяма степен остава без промяна в сравнение със зимната прогноза. Като цяло не се очаква нетният износ да има въздействие върху растежа на БВП на еврозоната през 2017 г. и 2018 г.

Временно засилване на общата инфлация

Инфлацията се повиши значително през последните месеци, основно поради увеличението на цените на петрола. Въпреки това, същинската инфлация, която изключва нестабилните цени на енергията и непреработените хранителни продукти, остана относително стабилна и значително под своята дългосрочна средна стойност. Инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през 2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола.

Инфлацията забавя частното потребление; инвестициите остават на постоянни равнища

През 2016 г. частното потребление, основният двигател на растежа през последните години, нарасна с най-големи темпове за последните 10 години, но се очаква да намалее през тази година, тъй като инфлацията отчасти ограничава засилването на покупателната способност на домакинствата. През следващата година, с очаквания спад на инфлацията, частното потребление би следвало отново леко да нарасне. Очаква се инвестициите да се увеличават със сравнително стабилни темпове, но да продължат да бъдат възпрепятствани от скромните перспективи за растеж и необходимостта от по-нататъшно намаляване на задлъжнялостта в някои сектори. Редица фактори подкрепят постепенното увеличаване, като например повишаващото се равнище на оползотворяване на капацитета, корпоративната рентабилност и привлекателните условия на финансиране, включително чрез Плана за инвестиции за Европа.

Спадът на безработицата продължава

Безработицата продължава тенденцията си към намаляване, но остава висока в много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Това се дължи на нарастването на вътрешното търсене, структурните реформи и други държавни политики, които в някои страни насърчават активното разкриване на работни места. Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от края на 2008 г. насам.

Състоянието на публичните финанси се подобрява

През 2017 г. и 2018 г, както в еврозоната, така и в ЕС се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП и съотношението на брутния дълг към БВП да намалеят. По-ниските лихвени плащания и задържането на заплатите в публичния сектор следва да гарантират, че дефицитите продължават да намаляват, макар и с по-бавни темпове, отколкото през последните години. В еврозоната се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП да намалее от 1,5 % от БВП през 2016 г. до 1,4 % през 2017 г. и 1,3 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 1,7 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г. и 1,5 % през 2018 г. В еврозоната се очаква съотношението на брутния дълг към БВП да намалее от 91,3 % през 2016 г. до 90,3 % през 2017 г. и 89,0 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 85,1 % през 2016 г. до 84,8 % през 2017 г. и 83,6 % през 2018 г.

Рисковете, съпътстващи прогнозата, са по-балансирани, но остават свързани с нейното влошаване

Несигурността по отношение на икономическите перспективи остава висока. Като цяло рисковете са по-балансирани от тези в зимната прогноза, но остава възможността за влошаване на показателите. Външните рискове са свързани например с бъдещата икономическа и търговска политика на САЩ, както и с геополитическото напрежение в по-широк контекст. Икономическите реформи в Китай, състоянието на банковия сектор в Европа и предстоящите преговори с Обединеното кралство относно излизането на страната от ЕС също се считат за възможни рискове за влошаване на прогнозата.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически предположения относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 25 април 2017 г. Предположенията относно лихвените проценти и цените на стоките отразяват пазарните очаквания въз основа на пазарите на деривати към момента на изготвянето на прогнозата. По отношение на всички други входящи данни, включително предположения относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 25 април 2017 г. включително. Ако политиките са обявени по правдоподобен начин и са изложени в достатъчно подробности, в прогнозата се предполага, че в тях няма да има промени.

Допълнителна информация

Пролетна икономическа прогноза — 2017 г.

Европейска икономическа прогноза — уебсайт с обяснения

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @Pierremoscovici

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

Съобщение за медиите: зимна икономическа прогноза — 2017 г.: Плаване в неспокойни води

Зимна икономическа прогноза — 2017 г.

Източник: Европейска комисия