Резултат с изображение за mariq gabriel and junker europa.eu

Председателят Юнкер на 16 май 2017 година обяви  намерението си да възложи на Мария Габриел, кандидата за комисар от България, отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Председателят Жан-Клод Юнкер проведе събеседване с Мария Габриел, кандидата, предложен за поста на еврокомисар от българското правителство, който трябва да замени бившия член на Комисията Кристалина Георгиева. Въз основа на това събеседване председателят Юнкер потвърди компетентността на Мария Габриел съгласно изискванията на член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) да кандидатства за комисарския пост. Той обяви също така своето намерение да ѝ възложи отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество ще подкрепя изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, която Европейската комисия прие през май 2015 г. и по която тя представи междинен преглед на 10 май. Този член на Комисията ще допринесе за постигането на единен цифров пазар, който ще спомогне да се положат основите за цифровото бъдеще на Европа, което включва телекомуникационни мрежи от континентален мащаб, трансгранични цифрови услуги и вълна от иновативни стартиращи европейски предприятия.

В писмо за определяне на ресора, което председателят Юнкер изпрати на Мария Габриел, са посочени нейните основни задачи и отговорности като комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, ще допринася за проекти, които се направляват и координират от заместник-председателя Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, и заместник-председателя Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Председателят Юнкер информира също така министър-председателя Борисов за ресора, който възнамерява да възложи на Мария Габриел.

Следващи стъпки

От процедурна гледна точка новият член на Европейската комисия от Република България се назначава от Съвета на ЕС по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент (член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз). Освен това междуинституционалното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия предвижда председателят на Комисията да „разгледа задълбочено“ резултатите от консултацията с Европейския парламент, преди да даде съгласието си относно решението на Съвета да назначи новия комисар (точка 6 от Рамковото споразумение).

На 16 май председателят Юнкер изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, с което го информира за намерението си да възложи на Мария Габриел отговорността за цифровата икономика и цифровото общество. Копие от посоченото писмо е изпратено до Джоузеф Мускат, министър-председател на Малта, която в момента изпълнява ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

От момента, в който Съветът се обърне официално за консултация към Европейския парламент, Мария Габриел ще стане кандидат за член на Европейската комисия. Тя ще има право да се допита до съответните служби на Комисията за подготовката на своята размяна на мнения с Европейския парламент. Преди назначаването ѝ от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, тя няма да участва в заседанията на колегиума.

Контекст

Съгласно член 17, параграф 6 от Договора за Европейския съюз правото да организира работата на Комисията е прерогатив на нейния председател. В резултат на решението на бившия заместник-председател Кристалина Георгиева да подаде оставка от Европейската комисия, от 1 януари 2017 г. комисар Гюнтер Йотингер пое отговорността за бюджета и човешките ресурси, а председателят Юнкер възложи временно ресора, включващ цифровата икономика и цифровото общество, на заместник-председателя Андрус Ансип. На 10 май министър-председателят Борисов информира председателя Юнкер за желанието си да номинира Мария Габриел за член на Европейската комисия от Република България.

След провеждане на събеседването с Мария Габриел и след като председателят Юнкер обяви възлагания ресор, процедурата ще продължи съгласно член 246, втора алинея от ДФЕС и точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

Очаква се през следващите седмици да се осъществи размяна на мнения между Мария Габриел и съответната комисия на Европейския парламент.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1: Приложими правни разпоредби

 

Член 17, параграф 3, алинеи 2 и 3 отДоговора за Европейския съюз

Членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение.

Комисията изпълнява своите задължения при пълна независимост. Без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, членовете на Комисията не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция. Те се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

 

Член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз

[…]

Мястото на член, който е подал оставка или е починал, се заема за остатъка от мандата от нов член със същото гражданство, назначен от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент и съгласно критериите, посочени в член 17, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

[…]

 

Извадка от съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия:

ЧАСТ II. ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

[…]

6. Когато трябва да се направи необходимото за замяната на член на Комисията преди изтичането на неговия мандат по силата на член 246, втора алинея от ДФЕС, председателят на Комисията разглежда задълбочено резултата от консултацията с Парламента, преди да даде съгласието си относно решението на Съвета.

Парламентът осигурява максимално бързото провеждане на своите процедури, за да може председателят на Комисията да разгледа задълбочено становището на Парламента, преди новият член на Комисията да бъде назначен.

По същия начин, в съответствие с член 246, трета алинея от ДФЕС, председателят на Комисията разглежда задълбочено позицията на Парламента, когато оставащият период от мандата на Комисията е кратък.

 

Приложение 2: Приложена биография на Мария Габриел

Източник – снимка : twittet.com

Източник:  europe.eu