european solidarity corps

На 30 май 2017 година Комисията заздрави основите на Европейския корпус за солидарност, предлагайки бюджет за следващите три години и специфична правна уредба.

Това ще допринесе за укрепване на инициативата и за създаване на повече възможности за младите хора. Освен че ще предлага възможности за назначения за доброволческа дейност, стажове и работа, Европейският корпус за солидарност вече също ще предоставя на участниците възможност да създават свои собствени проекти за солидарност или да кандидатстват като група за извършване на доброволческа дейност.

По време на първата фаза, започнала през декември 2016 г., осем различни програми бяха мобилизирани, за да бъдат предложени възможности за доброволческа дейност, стаж или работа по линия на Европейския корпус за солидарност. Повече от 30 000 млади хора вече са се регистрирали за участие и първите участници вече започнаха работа по своите назначения. Днес Комисията, при водещата роля на комисарите Йотингер, Наврачич и Тейсен, предлага да предостави на Европейския корпус за солидарност единна правна уредба, собствен механизъм за финансиране и по-широк набор от дейности за солидарност. Това ще помогне за допълнително повишаване на съгласуваността, въздействието и икономическата ефективност на Корпуса. Комисията предлага да се отпуснат 341,5 милиона евро за Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., за да се даде възможност на 100 000 млади европейци да вземат участие в него до края на 2020 г.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Солидарността е нещо повече от принцип — тя е състояние на духа, което изразява същинската цел на Европейския съюз. Корпусът за солидарност е въплъщение на принципа. Аз се гордея с това, което представлява Корпусът, и съм благодарен на всички, които се записват за участие в него, както и на организациите, осигуряващи назначения на младите хора. Днес предоставяме на Корпуса подходяща правна форма, както и бюджет, осигуряващ неговото функциониране. Участниците по места са тези, които вдъхват живот на Корпуса и на европейската солидарност.“

За следващата фаза на Европейския корпус за солидарност са предвидени следните видове дейности:

  • Назначенията за участие в дейности за солидарност ще помогнат на младите хора да извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца, да бъдат стажанти за период от обикновено 2 до 6 месеца или да бъдат наети на работа, в съответствие с приложимото национално законодателство, за период от 2 до 12 месеца.
  • Набирането на доброволчески екипи ще позволява на групи от 10 до 40 млади доброволци от различни държави да извършват заедно общественополезна дейност за период от 2 седмици до 2 месеца.
  • Проектите за солидарност ще дадат възможност на малки групи от поне петима участници да създават и осъществяват по своя инициатива проекти за солидарност на местно равнище за период от 2 до 12 месеца.
  • Посредством дейности за изграждане на мрежи ще се подпомага привличането на нови участници в Европейския корпус за солидарност, ще се два възможност за обмен на добри практики, ще се предоставя подкрепа за намиране на работа след участието в Корпуса и ще се създават мрежи от бивши участници.

Всички тези действия ще предоставят на младите хора в цяла Европа нови възможности за участие в дейности за солидарност за справяне с обществени предизвикателства и за укрепване на общностите. Успоредно с това те ще спомагат за подобряване на уменията и компетентностите, от които младите хора се нуждаят за целите на личното и професионалното си развитие в началото на кариерата си. Европейският корпус за солидарност е приобщаваща инициатива. Посредством целенасочени мерки, като например допълнително финансиране или назначения за по-кратък срок, ще се насърчава участието на млади хора в неравностойно положение.

Всяко публично или частно образувание, спазващо строгите изисквания за качество, може да предлага проекти за солидарност на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти ще бъдат изпълнявани от Европейската комисия, националните агенции по програма „Еразъм+“ в държавите членки и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). За да се подобри интегрирането на Европейския корпус за солидарност в пазара на труда, ще бъде насърчавано активното участие на публични и частни служби по заетост, както и на търговски камари.

С днешното предложение Европейската комисия изпълнява обещанието си, което направи при стартирането на Европейски корпус, да представи законодателно предложение до пролетта на 2017 г. Проектът за регламент сега трябва да бъде приет от Европейския парламент и Съвета, преди да може да влезе в сила. В своята съвместна декларация институциите на ЕС поеха ангажимент за приключване на законодателния процес по предложението до края на тази година.

Контекст

По време на своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на Комисията Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност, който ще предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността да участват в широк спектър от дейности за солидарност в целия ЕС. След стартирането на 7 декември 2016 г. на Европейския корпус за солидарност повече от 30 000 младежи се включиха в него. През март започна свързването с организации; оттогава насам бе осъществен контакт с около 9 000 участници, бяха направени около 110 предложения и първите участници започнаха работа по своите назначения.

За да изготви своето предложение, Комисията започна открито онлайн проучване и целеви консултации със заинтересовани страни. Проучването и консултациите завършиха с Форум на заинтересованите страни. Заинтересованите страни подчертаха значението на качествените възможности за назначение и участието на младите хора в неравностойно положение, необходимостта от предвиждане на специален бюджет, подходящи комуникационни и информационни мерки и икономични и ефективни управленски структури, както и необходимостта от официално признаване на придобитите умения в допълнение към инициативите на национално равнище.

Настоящото предложение идва по време на честването на 30-та годишнина на програма „Еразъм“, една от най-успешните програми на ЕС. Програмата, която започна като скромна програма за обмен в областта на висшето образование, днес под наименованието „Еразъм +“ предлага широк спектър от възможности за учене в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни, младежта и спорта.

За повече информация

Информационна бележка: Европейският корпус за солидарност в перспектива: въпроси и отговори

Информационен фиш: Европейският корпус за солидарност в перспектива

Информационен фиш за организации

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Страница за регистрация на портала на Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

Следете съобщенията на комисар Йотингер в Twitter

Следете съобщенията на комисар Наврачич в Twitter

Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter и Facebook

Източник: europa.eu