Комисията стартира нов общоевропейски знак за пенсия по схема за лично пенсионно осигуряване с цел да помогне на потребителите да спестяват за пенсия

>

Благодарение на плановете на Комисията за създаване на нов клас пенсионни продукти европейските потребители ще могат скоро да се възползват от повече възможности за избор, когато спестяват за пенсия.

Предложението от 29 юни 2017 година ще предостави на доставчиците на пенсионни продукти инструменти, с помощта на които да предлагат прост и иновативен общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО). Този нов тип доброволна пенсия е замислена да дава на спестителите по-голям избор, когато те отделят пари настрана, за да осигурят старините си, и да им предоставя по-конкурентни продукти.

ОЕПЛПО ще има едни и същи стандартни характеристики, независимо от това къде в ЕС се продава и ще може да се предлага от широк кръг доставчици, напр. застрахователни дружества, банки, професионални пенсионни фондове, инвестиционни посредници и управители на активи. Новият продукт ще допълва съществуващите пенсии от държавното, професионалното и националното лично пенсионно осигуряване, но няма да замества или хармонизира личните пенсионни схеми. Комисията също така днес препоръча на държавите членки да предоставят на този продукт еднакво данъчно третиране като на подобните национални продукти с цел да се гарантира, че ОЕПЛПО ще има „летящ старт“. Новите продукти ще окажат значителна подкрепа на плана на Комисията за съюз на капиталовите пазари, като помогнат да се насочат повече икономии за дългосрочни инвестиции в ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване е важен етап от пътя за изграждане на Съюз на капиталовите пазари. Той притежава огромен потенциал, тъй като ще предложи на спестителите в целия ЕС повече възможности за избор, когато те спестяват за пенсия. Той ще насърчи конкуренцията, като позволи на повече доставчици да предлагат този продукт извън съответните си национални пазари. Той ще функционира като знак за качество и аз съм сигурен, че ОЕПЛПО ще насърчи дългосрочните инвестиции в капиталовите пазари.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, в чийто ресор са заетостта, икономическият растеж, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешното предложение е още един пример за ползите, които могат да произтекат от изпълнението на Плана за действие за съюз на капиталовите пазари на Комисията и завършването на единния пазар на капитали в ЕС. Общоевропейските продукти за лично пенсионно осигуряване ще стимулират конкуренцията между доставчиците на пенсионни продукти, като предоставят на потребителите по-голям избор къде да вложат спестяванията си. Завършването на съюза на капиталовите пазари е важен елемент от Плана за инвестиции за Европа. Радвам се, че това предложение също така ще насочи спестяванията към дългосрочни инвестиции, като с това спомогне за постигането на целите на Плана за инвестиции за подобряване на инфраструктурата, стимулиране на растежа и подпомагане на създаването на работни места“.

Основни ползи

Понастоящем европейският пазар на лични пенсии е фрагментиран и неравномерен. Предложенията са съсредоточени в няколко държави членки, докато в други такива почти не съществуват. Неравномерността в предлагането е свързана с разнообразието от правила на равнището на ЕС и на национално равнище, което възпрепятства развитието на голям и конкурентоспособен пазар на лични пенсии на равнището на ЕС. ОЕПЛПО ще даде на потребителите възможността доброволно да допълват своите спестявани за пенсия, като същевременно се ползват от стабилна защита като потребители:

  • ползващите ОЕПЛПО ще имат го-голям избор на доставчици на ОЕПЛПО и ще извличат ползи от по-голямата конкуренция.
  • Ползите за потребителите ще идват от строгите изисквания за предоставяне на информация и от правилата за разпространение, също и онлайн. Доставчиците ще трябва да имат разрешение от Европейския орган за застраховане и професионално осигуряване (EIOPA), за да предлагат ОЕПЛПО.
  • ОЕПЛПО ще даде на спестителите висока степен на потребителска защита в рамките на вариант за възможност за проста основна инвестиция.
  • Спестителите ще има правото да сменят доставчиците, както в своята държава, така и трансгранично при ограничени с таван разходи на всеки пет години.
  • ОЕПЛПО ще бъде преносим между държавите членки, т.е., спестителите, ползващи ОЕПЛПО, ще има възможност да продължат да правят вноски в своя ОЕПЛПО, когато се преместят в друга държава членка.

Регулаторната рамка, която Комисията предлага днес, ще създаде възможност за широк кръг от доставчици да се изявяват на пазара на продукти за лично пенсионно осигуряване:

  • доставчиците ще бъдат в състояние да разработват ОЕПЛПО в няколко държави членки, да обединяват активи по по-ефективен начин и да реализират икономии от мащаба.
  • Доставчиците на ОЕПЛПО ще бъдат в състояние да достигат до потребителите в целия ЕС чрез електронните канали за разпространение.
  • Доставчиците на ОЕПЛПО и спестителите ще разполагат с различни възможности по отношение на плащанията в края на жизнения цикъл на продукта.
  • Доставчиците на ОЕПЛПО ще могат да се възползват от паспорт на ЕС с цел улесняване на трансграничното разпространение.

Предложението за регламент за ОЕПЛПО е придружено от Препоръка на Комисията относно данъчното третиране на пенсионни продукти по схема за лично пенсионно осигуряване, включително и ОЕПЛПО. Комисията насърчава държавите членки да предоставят на ОЕПЛПО същото данъчно третиране, каквото се прилага и към сходните национални продукти, дори и ОЕПЛПО да не отговаря напълно на националните критерии за прилагане на данъчни облекчения. Държавите членки се приканват също да обменят най-добри практики относно данъчното облагане на своите настоящи пенсионни продукти, което следва да стимулира сближаването на данъчните режими.

Контекст

ОЕПЛПО е една от основните мерки, оповестени при извършения през настоящия месец междинен преглед на Съюза на капиталовите пазари, проектът на Комисията за създаване на единен пазар на капитали в ЕС. ОЕПЛПО подкрепя целта на СКП, която е създаване на необходимите условия за премахване на пречките пред финансирането, така че то свободно да се движи от европейските спестители към европейските предприятия.

Понастоящем само 27 % от европейците на възраст между 25 и 59 години са придобили участие в пенсионен продукт. ОЕПЛПО ще спомогне за освобождаването на този значителен потенциал и за стимулиране на инвестициите в нашата икономика.

Предлаганият днес регламент се основава на почти 600 отговора на обществената консултация по въпросите на пенсиите по схема за лично пенсионно осигуряване, стартирана от Комисията през октомври 2016 г. Много от отговорилите са заявили, че настоящото предлагане на пенсионни продукти по схема за лично пенсионно осигуряване в ЕС е недостатъчно. Отчетени са и два доклада от EIOPA от 2014 г. и от 2016 г., както и външно проучване, извършено от външен изпълнител.

Предстои предложението за ОЕПЛПО ще бъде обсъждано от Европейския парламент и от Съвета. След като бъде приет, регламентът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Източник: europa.eu