В Официалния вестник на ЕС от 28 юни е публикувано обявление за свободна длъжност на поста „генерален директор“ (степен AD 15) на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) като срочно нает служител за период от седем години.

Борбата с измамите и другите незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, е от решаващо значение за доверието в европейския проект.

За тази цел OLAF, която е генерална дирекция на Европейската комисия, извършва разследвания по сигнали за извършени измами и други незаконни дейности, които засягат бюджета на Европейския съюз. OLAF упражнява оперативните правомощия на Комисията в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, предоставя подкрепа за държавите членки в борбата с измамите и подготвя законодателните и регулаторните инициативи от страна на Комисията в тази област.

Генералният директор отговаря, при пълна независимост, за провежданите от OLAF разследвания.

Генералният директор докладва редовно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата за констатациите в резултат на провежданите от Службата разследвания.

Всяка година, в контекста на годишния план за управлението, генералният директор определя приоритетите на политиката на Службата относно разследванията и преди да ги публикува, ги изпраща на Надзорния съвет.

Генералният директор ръководи OLAF в съответствие с нейните цели и задачи, както и с годишната оперативна работна програма, изготвена под негово ръководство.

Той отговаря за генерална дирекция с персонал от около 500 души, съставена от четири дирекции. Той управлява бюджет от около 80 милиона евро. Генералният директор подготвя и представя независим предварителен проектобюджет, чийто разпоредител с бюджетни кредити е той самият.

Кандидатите следва:

 • да притежават значителен професионален опит и доказан успех в областите, свързани с дейностите на OLAF; доказаните експертни познания или опит на висша съдебна или следователска длъжност ще се считат за предимство, както и опитът на международно равнище;
 • да демонстрират значителни ръководни и управленски постижения, както и умения за общуване на стратегически и вътрешни нива на управление, включващи управлението на големи екипи и финансови средства;
 • да познават отлично основните правни и практически въпроси, които могат да възникнат при борбата с измамите и наказателните производства в тази област;
 • да бъдат изявени и динамични професионалисти, имащи точна преценка и висок идеен потенциал, способни да разработят ясна стратегическа визия за постигане на целите на OLAF;
 • да притежават отлични умения за междуличностно взаимодействие, за вземане на решения, общуване и водене на преговори, както и да бъдат способни да създават основани на доверие работни отношения със заинтересованите страни;
 • да бъдат способни да работят в сложна мултикултурна среда и да могат да мотивират и развиват работни екипи, така че да се разгръща пълният им потенциал;
 • да докажат своето разбиране и ангажираност по отношение на независимостта и закрилата на основните права, необходими при осъществяването на разследващите функции;
 • да познават отлично институционалната и правната рамка на Съюза.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва:

 • да бъдат граждани на държава членка на ЕС;
 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е поне три години.
 • да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след получаване на квалификациите, както и необходимия опит, посочен по-горе, за предпочитане в област, свързана със задачите на OLAF. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност и в пряка връзка с област, свързана с настоящата длъжност;
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език.
 • да са в състояние да изпълнят изцяло седемгодишния мандат преди достигане на възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е фиксирана в края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Изисквания към кандидатите“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 27 юли 2017 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност на поста „генерален директор“ (степен AD 15) (804.54 KB, PDF)

Източник: europe.bg