translateВ Официалния вестник на ЕС от 13 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с тестове за преводачи с немски, френски, италиански и нидерландски език.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз, основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като писмени преводачи (функционална група AD).

Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да извършва висококачествен превод на документи в определените срокове. Той трябва да предоставя езикови консултации, като по този начин допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи.

Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, както и редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при разработването на обучения и на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

          1.да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;

          2.да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

    3.да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 5 септември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук: Обявление за конкурси на общо основание за писмени преводачи (AD 5) с немски, френски, италиански и нидерландски език (1.1 MB, PDF)