Решения, засягащи България:

logo_bg-ec-1КОНКУРЕНЦИЯ

Мотивирани становища:

Комисията изисква от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ, МАЛТА и ПОРТУГАЛИЯ да приложат Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство

Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство (Директива 2014/104/ЕС) в националното право. С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Наред с другото, с нея се дават на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания. Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство е следователно важна част от прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на ЕС. Държавите членки бяха задължени да я приложат в националното си право до 27 декември 2016 г. Днес Комисията изпраща мотивирани становища до България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия, които не са я уведомили за своите национални мерки за транспониране. В срок от два месеца 7-те държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, предприети с цел транспониране на Директивата. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Yizhou Ren — тел: + 32 229 94889)

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Мотивирани становища:

Морско пространствено планиране: Комисията призовава 5 държави членки да съобщят националните мерки, транспониращи Директивата за морското пространствено планиране

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландия и Гърция за неуведомяване за пълно транспониране в националното им законодателство на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (МПП; Директива 2014/89/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 18 септември 2016 г. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други употреби — подчерта необходимостта от управление на водите в Европа по по-съгласуван начин. Общо за всички държави и сектори, МПП цели да гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели. В директивата се установяват и общ подход за държавите от ЕС и минимални изисквания за планирането на морските райони. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да изпълнят своите задължения, след който срок Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

 (За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Мотивирани становища:

Данъчно облагане: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ да транспонират новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Кипър и Португалия, тъй като тези държави членки не са съобщили за транспонирането на новите мерки по отношение на автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС (Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 31 декември 2016 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС следва да се проведе през септември тази година. Комисията е определила за тези 3 страни срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Пълния текст на съобщението (вкл. решенията за всички държави-членки) може да намерите тук: MEMO-17-1935_BG .

ОКОЛНА СРЕДА

Официални уведомителни писма:

Отпадни води: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и КИПЪР да подобрят събирането и третирането на отпадни води

Пълния текст на съобщението (вкл. решенията за всички държави-членки) може да намерите на английски език тук: MEMO-17-1936_EN.

Източник: Европейска комисия