• повече пари за устойчив растеж, заетост, сигурност и изменението на климата;
  • допълнителни 116,7 млрд. евро за младежка безработица;
  • намаляване на средствата за Турция.

Евродепутатите осигуриха повече подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за МСП, научни програми и „Еразъм“.

Договорените цифри за 2018 г. са в размер на 160,1 млрд. евро кредити за поети задължения и 144,7 млрд. евро кредити за плащания.

След като Съвета вече официално одобри предварителното споразумение с Парламента относно бюджета за 2018 г., сега и пленарната сесия направи същото с 295 гласа „за“, срещу 154 гласа „против“ и 197 „въздържал се“. След това председателят на Парламента Антонио Таяни подписа бюджета, с което той стана закон.
Младеж, растеж и заетост

Парламентът спря опита на Съвета да съкрати бюджета за икономически растеж и заетост със 750 млн. евро. Той също така увеличи кредитите за поети задължения за Инициативата за младежка заетост със 116,7 млн. евро. Така през следващата година ще има общо 350 млн. евро за подпомагане за младите хора, търсещи работа.

Бежанци, мигранти и средства за Турция

Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получи допълнителни 5 млн. евро за по-добро справяне с миграционната криза. Освен това Парламентът увеличи с 80 млн. евро бюджета за външна политика на ЕС в областта на миграцията. Това включва действия в източните и южните съседни страни, както и Западните Балкани.

По отношение на Турция евродепутатите решиха да намалят предприсъединителните фондове със 105 млн. евро, а допълнителни 70 млн. в кредити за поети задължения бяха поставени в резерв. Това се прави в следствие на влошаването на положението на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в страната.

Земеделие и изменение на климата

Парламентът се пребори за допълнителни 34 млн. евро за намаляване на младежката безработица в селските региони. Средствата за подпомагане на земеделски практики, които имат ползи за климата и околната среда, бяха увеличени с 90 млн. евро.

Цитати

Членовете на преговарящия екип на парламента казаха следното след гласуванията:

Председателят на комисията по бюджети Жан Артюи (АЛДЕ, Франция) каза: „Парламентът може да бъде доволен от бюджета на ЕС за 2018 г. Ние успяхме да постигнем съгласие, защото нашите приоритети бяха да подсилим програми, които подготвят ЕС за бъдещето и защитават европейските. Става дума за подкрепа за науката чрез „Хоризонт 2020“, мобилността на младите европейци чрез „Еразъм+“ и „ЕразъмПро“, инфраструктурни програми и малки и средни предприятия. Ние също така успяхме да увеличим финансирането за програми, свързани със сигурността, политиката за предоставяне на убежище и политиката за съседство.“

Водещият докладчик (раздел Комисия) Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) каза: „Този бюджет реагира на очакванията на гражданите от Европа: заетост и икономически растеж, от една страна, и сигурност, от друга. Като инвестираме в наука, инфраструктура, образование и малки и средни предприятия, ние ще станем по-конкурентноспособни и ориентирани към бъдещето. По отношение на сигурността, ние успяхме да подсилим Европол и Евроджъст, за да могат те да осигурят по-добра координация и сътрудничество в борбата с тероризма и организираната престъпност в ЕС. Накрая, подчертахме ясно, че подкрепата на ЕС за държави извън ЕС не идва без задължения за тях: Турция се отдалечава от ценностите на ЕС и ние решихме да намалим подкрепата за страната със 105 млн. евро повече от предложението на Комисията.“

Какво са кредитите за поети задължения и плащания?

Предвид необходимостта за извършване на многогодишни дейности, като например, финансирането на научни проекти от по 2-3 години, бюджетът на ЕС прави разлика между кредити за поети задължения (стойността на законовите задължения по проекти и договори, чиято реализация може да надхвърли рамките на съответната година) и кредити за плащания (пари, които ще бъдат реално платени през съответната година, като част от тях е възможно да са ангажирани в предишни години).